طراحی اقتصادی مدل کنشی اپرچت

نویسندگان

  • بامنی مقدم, محمد
چکیده مقاله:

نمودارهای کنترل، ابزارهای مقدماتی کنترل آماری فرایند هستند که ممکن است با استفاده از روش‌های ساده مانند نمودار کنترل شوهارت یا معیارهای آماری دیگر یا با استفاده از معیارهای اقتصادی طراحی گردند. طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل شامل تعیین اندازه‌ی نمونه (n)، فاصله‌ی زمانی بین نمونه‌ها (h) و ضریب حدود کنترل (k) است. بیش‌تر مدل‌های طراحی‌شده برای نمودارهای کنترل، مدل‌هایی هستند که برای حفظ سطوح جاری کیفیت فرایند به کار می‌روند. وهه‌با در سال ۱۹۹۶، یک مدل کنشی1 برای بهبود فرایند ارائه داد اما این مدل فقط، طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل تکی (xbar یا S) را در بر داشت. در صورتی که در عمل، دو نمودار برای پایش فرایند مورد استفاده قرار می‌گیرند، یکی برای پایش تغییرات ایجاد شده در میانگین فرایند؛ و دیگری برای پایش تغییرات ایجاد شده در پراکندگی فرایند. لذا، ابتدا مدل کنشی وهه‌با و سپس تعمیم این مدل که توسط اپرچت در سال ۲۰۰۷انجام شد را شرح می‌دهیم. مدل کنشی اپرچت به طراحی نمودارهای کنترلی می‌پردازد که برای پایش توأم میانگین و پراکندگی فرایند به کار می‌روند. در آخر نیز بهینه‌سازی مدل حاصل را بررسی می‌کنیم. بهینه‌سازی شامل یافتن پارامترهای طراحی نمودار کنترل بهینه‌ای است که هزینه‌ی خالص جاری NPC)2 ) را در هر زمان مینیمم می‌کنند. این بهینه‌سازی و نیز کاربرد مدل کنشی اپرچت در قالب یک مثال نشان داده می‌شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی اقتصادی مدل کنشی اپرچت

نمودارهای کنترل، ابزارهای مقدماتی کنترل آماری فرایند هستند که ممکن است با استفاده از روش های ساده مانند نمودار کنترل شوهارت یا معیارهای آماری دیگر یا با استفاده از معیارهای اقتصادی طراحی گردند. طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل شامل تعیین اندازه ی نمونه (n)، فاصله ی زمانی بین نمونه ها (h) و ضریب حدود کنترل (k) است. بیش تر مدل های طراحی شده برای نمودارهای کنترل، مدل هایی هستند که برای حفظ سطوح جاری ...

متن کامل

طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

این مقاله که برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات است به دنبال ارائه مدل مفهومی مناسب جهتارزشیابی عملکرد روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری ایران است.برای این منظور در یک فرایند علمی تحقیقدر سه مرحله انجام شده است:اول: مطالعه مستندات علمی تعالی سازمانی، مدلهای کیفیت و مضامین علمی روابط عمومی.دوم: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی بر مبنای مضامین کیفیت و روابط عمومی و اصلاح و ...

متن کامل

طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

این مقاله که برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات است به دنبال ارائه مدل مفهومی مناسب جهتارزشیابی عملکرد روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری ایران است.برای این منظور در یک فرایند علمی تحقیقدر سه مرحله انجام شده است:اول: مطالعه مستندات علمی تعالی سازمانی، مدلهای کیفیت و مضامین علمی روابط عمومی.دوم: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی بر مبنای مضامین کیفیت و روابط عمومی و اصلاح و ...

متن کامل

سنجش کنشی رفتار: روی‌آوردی در طراحی مداخلات رفتاری برای رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس

هدف: پژوهش حاضر به توصیف بنیادهای مفهومی سنجش کنشی رفتار، تاریخچه، روش‌ها و نقش این سنجش در طراحی مداخلات رفتاری، و مروری بر تعدادی از پژوهش‌های مربوط، با تأکید بر رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس پرداخته است. منابع داده‌ها: پایگاه‌های مجلات PubMed, PsycNET, Science Direct, Elsevier, Springer, SAGE Proquest   و Google scholar برای جستجوی اطلاعات استفاده شدند. روش‌ مطالعه: روش پژوهش، مطالعه مبانی نظ...

متن کامل

طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

آنچه مسلم است، توجهی که به سیاست علم و فناوری مبذول می­شود، بیشتر از بابت پیامدهای اقتصادی آن است. زمانی سیاستگذاری علم و فناوری موفق قلمداد می­شود که خروجی آن در بازار، توان رقابت داشته باشند. هدف پژوهش حاضر دست یابی به مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی است. برای دست یابی به این هدف از رویکرد نظریه پردازی داده بنیان استفاده گردید. مزیت پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش­ها...

متن کامل

طراحی مدل تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی براجتناب مالیاتی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

اجتناب مالیاتی فعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختنی می­نماید و الزاماً اتخاذ این نوع سیاست­ در جهت منافع همه گروه­های ذینفع نیست. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1389 الی 1393 بوده و نمونه انتخابی شامل ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 21  شماره 1

صفحات  51- 74

تاریخ انتشار 2010-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023