طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانه دانشجویان مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده بنیاد

نویسندگان

  • امین رضا کمالیان دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
  • مریم راشکی استادیاردانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده مقاله:

شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی، یکی از اهداف دانشگاه‌ها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد داده‌بنیاد است. روش پژوهش برحسب هدف بنیادی، و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی بوده و با استفاده از روش نظریة داده‌بنیاد صورت گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری گلولة برفی، با هجده نفر از اعضای هیئت‌علمی و کارآفرینان موفق فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های کشور با تجربة کارآفرینی در دانشگاه‌ها مصاحبه‌ای عمیق صورت گرفت سپس داده‌های حاصل از آن‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل شد. الگوی پارادایمی مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان از شرایط علی (عوامل فردی، عوامل سازمانی و فراسازمانی)، عوامل زمینه (اسناد بالادستی و زمینه کاری)، مقولة محوری معماری چندوجهی استعدادهای کارآفرینانه (تعادل‌بخشی چندوجهی مهارت‌ها، متمایزسازی استعدادها و ساختارسازی استعداد محور)، متغیرهای مداخله‌گر (فرهنگ کارآفرینی، پایداری سیستم موجود کشف استعدادها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی)، راهبردها (نهادینه‌سازی سیستم مدیریت استعداد کارآفرینانة دانشجویان، طراحی فرایند مدیریت استعداد کارآفرینانة چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و پیامدها (اشتغال‌زایی، ارزش‌آفرینی و مزیت رقابتی استعدادهای کارآفرینانه) برای دانشگاه‌ها تشکیل شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد

باوجود آنکه درباره اهمیت نقش پویندگی و تحرک در آموزش عالی توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه نقش و تاثیر تمامی کارکردهای پویندگی و تحرک بر دانشگاه‌ها را بسنجد ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی صورت نگرفته است. با عنایت به نقش محوری پویندگی و تحول در آموزش عالی، در چارچوب رویکرد کیفی و با بکارگیری روش تحقیق داده بنیاد در پی تبیین مدل پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی در دانشگاه ها هس...

متن کامل

طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده بنیاد

صنعت بانکداری و عملکرد مطلوب بانک ها تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد. عوامل محیطی موثر بر این صنعت همچون اقتصاد پیچیده جهانی،  فضای حاکم بر اقتصاد کشور متاثر از تحریم های اقتصادی، همچنین رشد و توسعه بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری،  بانک ها را به سمت جذب ، پرورش و حفظ افراد مستعد به منظور تداوم رشد و بقای خود و کسب مزیت رقابتی برتر سوق داده است. لذا طراحی الگویی که امکان جذب، پرو...

متن کامل

مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد

هم‌زمان با تغییر رویکرد اقتصاد از سنتی به دانش‌بنیان شاهد تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به سیستم نوینی از مدیریت منابع انسانی با عنوان مدیریت استعدادها هستیم. هدف از این پژوهش طراحی الگو(مدل) مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی ایران است که شرکت مادر تخصصی توانیر به‌عنوان موردمطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق کیفی و به‌صورت مشخص روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد(رویکرد ظاهر شونده) می‌باشد. ج...

متن کامل

طراحی الگوی راه اندازی کسب وکار کارآفرینانه برای دانشجویان مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

پرورش و آماده ساختن دانشجویان مدیریت که مایلند رو پای خود بایستند و کسب وکاری را راه اندازی نمایند از طریق آشنا ساختن آنان با دانش و مهارت های کسب وکار امکان پذیر خواهد بود. این امر همچنین در راستای اهداف توسعه ملی و توسعه پایدار برنامه پنج ساله پیش بینی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین چشم انداز بیست ساله می باشد. شناخت عوامل موثر در راه اندازی الگوی کسب وکار می تواند به میزان اشتغال، ا...

طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد یکپارچه‌سازی

مفهوم مدیریت استعداد را باید یکی از مهم‌ترین موضوعات در مدیریت منابع انسانی اکنون و آینده دانست. امروزه سازمان‌ها دریافته‌اند که اگر خواهان کسب برتری در مقایسه با رقبا هستند، به‌طورقطع نیاز به طراحی مدلی جامع از مدیریت استعدادها دارند که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی درنظرگرفته شود. هدف از این پژوهش اکتشاف و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های مدیریت استعداد منابع انسانی ...

متن کامل

طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد

طراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده  می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این پژوهش با ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  595- 614

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023