طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن

نویسندگان

  • سید محمد اعرابی هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از تغییرات محیطی و آثار و نتایج مثبت و منفی هریک از این تغییرات سراسر محیط های کسب و کار را با چالشی جدی مواجه ساخته است. این چالش ها به نوبه خود ضرورت طراحی کنترل های استراتژیک را می طلبد. این کنترل ها به مدیران کمک می کنند که به طور پیوسته تغییرات محیطی را کنترل نمایند زیرا تغییر در سطح استراتژیک اهداف، جهت و قلمرو سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی در ایران بر اساس دیدگاه کاپلان و نورتون صورتمی گیرد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از تعداد ۱۹۹۶ شرکت به شکلی نمونه گیری تصادفی از صنایع مختلف کشور جمع آوری و موردمطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بین کانون توجه ( داخلی / خارج) و بین تغییرات محیطی (بنیادی / تدریجی) با کنترل های استراتژیک رابطه وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن

هدف از انجام پژوهش، بررسی برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های آموزش عالی ایران از طریق رویکرد BSC (کارت امتیازی متوازن) است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و همچنین از تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه را مورد آزمون استفاده شده، داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای EXCEL و LISREL تجزیه‌وتحلیل گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق 214 نفر بوده که با اس...

متن کامل

طراحی و توسعه الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک" بر اساس مدل کنترل استراتژیک لورانژ

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از جهانی شدن اقتصاد و نتایجی که هر یک به دنبال دارند موضوعاتی می باشند که محیط های کسب و کار را با چالش های جدی مواجه ساخته اند ، این چالش ها به نوبه خود ضرورت تدوین و اجرای کنترل های استراتژیک متناسب با میزان تلاطم محیطی درک شده سازمان را می طلبد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تعاملی تغییرات محیطی با کنترل استراتژیک(بر مبنای مدل لورانژ) به اجرا درآمده است .جامعه آما...

متن کامل

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن

در این پژوهش، کارت امتیازی متوازن، جهت ارزیابی سازمان های وابسته به شهرداری، توسعه داده شد. با وجود الگوهای متعدد طراحی شده جهت ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه شهرداری مشهد، الگویی که وجوه افتراق ذاتی سازمان ها را توأمان با وجوه عملکردی آنها را مورد توجه قرار دهد، ارایه نشد. از این رو، هدف از این پژوهش، تدوین الگویی است که مضاف بر ارائه ی  شاخص های عملکردی، عوامل خارج از اراده سازمان های تابع...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

استراتژی کسب وکار طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‌پردازد و تأکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. فرض کلیدی بسیاری از پژوهشگران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می‌شود که سازمان در مقایسه با رقبایش سعی در به‌دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره‌ی تفکر استراتژیک معاصر است، داشته باشد. موقعیت کلیدی استراتژی کسب وکار در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، نگارنده را...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 58

صفحات  1- 21

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023