طراحی الگوی کنترل کیفیت محصولات هایتک در صنایع توربینی مطالعه موردی: شرکت مهندسی توربو کمپرسور نفت آسیا

نویسندگان

چکیده مقاله:

   از مهم ترین و حساس ترین نوع کنترل کیفیت صنایع تولیدی، کنترل کیفیت صنایع هایتک  می‌باشد. صنایع توربینی با توجه به تنوع، فناوری های پیچیده، نیاز به امکانات و ماشین‌آلات ساخت پیچیده، مواد مصرفی گرانقیمت و خاص، بهره‌گیری از مهندسین و کارشناسان علمی و باتجربه و نیاز به دانش فنی جدید، جزو صنایع هایتک محسوب می گردد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی در راستای طراحی یک الگوی کنترل کیفیت می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، کیفیت و تولید صنایع توربینی و به طور خاص، شرکت مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا[1]  می‌باشد. به منظور اعتبارسنجی و برازش شاخصها و مدل پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری[2]  و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، 34 شاخص به عنوان شاخصهای نهایی در قالب 7 عامل به عنوان عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی شناسایی شدند و الگوی کنترل کیفیت بر اساس آنها طراحی گردید.   [1] High Technology 2 Oil Turbocompresor Engineering Company (OTEC) 3Structural Equation Modeling (SEM)

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالا در صنایع توربینی با تکنیک تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شرکت OTEC)

به جهت استفاده حداکثری از مزایای رقابتی و تولید منطبق با استانداردهای تعریف شده در صنایع با فناوری سطح بالا[1]، می بایست توجه ویژه بر کنترل کیفیت محصولات داشته و عوامل موثر بر فرآیند کنترل کیفیت در این شرکت ها براساس درجه اهمیت آن با تکنیک های مهندسی اولویت بندی گردد. لذا این مقاله به بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کنترل کیفیت محصولات با فناوری سطح بالای صنایع توربینی در شرکت توربوکمپرسور نف...

متن کامل

اعتباریابی الگوی ارزشیابی سیپ در عملکرد مراکز آموزشی مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

پژوهش حاضر به بررسی اعتبار الگوی ارزشیابی سیپ در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی می­پردازد. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری را 90 نفر از مدیران وکارشناسان مراکز آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تشکیل می­دهند که با بررسی جامعه آماری و مطابقت شرایط آنها با نیازهای تحقیق، تعداد60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز تحقیق توسط پرسشنامه گرد­آوری شده است. پایایی پرسشنامه به وس...

متن کامل

بررسی تأثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران)

بهبود عملکرد یکی از مهمترین اهداف هر سازمان به شمار می‌رود. سیستم کنترل کیفیت شش سیگما متدولوژی بهبود مستمر کیفیت است که با کاهش تغییرات ذاتی فرایند انجام می‌شود. از تکنیک‌های بهبود فرایند که در پنج دهۀ اخیر مورد استفاده قرار گرفته، شش سیگما به عنوان مؤثرترین تکنیک بهبود کیفیت مطرح شده است. این تکنیک باعث بهبود عملکرد و افزایش میزان رضایت مشتری می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم کنترل ...

متن کامل

الگوی ساخت و انباشت قابلیت‌های فناورانه تولید محصولات و سامانه‌های پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت

طی دهه های اخیر اقتصادهای نوظهور و کشورهای تازه صنعتی شده تلاش های زیادی در زمینه دستیابی به دانش و قابلیت های فناورانه مورد نیاز برای ساخت و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده به نمایش گذاشته اند. یکی از این موارد کشور ایران است که در سال های گذشته برای دستیابی به دانش، مهارت و فناوری های ساخت توربین های گازی تلاش های زیادی کرده و به نتایج مطلوب و قابل ملاحظه ای دست یافته است. این پژوهش قصد دار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  203- 226

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023