طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی

نویسندگان

  • حسین زینلی پور دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی
  • علیرضا عصاره دانشیار و عضو هیأت دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش طراحی راهبردهای یاددهی یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش­های آمیخته یا ترکیبی و به روش اکتشافی متوالی انجام شده بود. جامعة این پژوهش شامل کلیة دانش­آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان در مقطع متوسطة دوم (1770 نفر) بود. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی موارد نوعی (32 نفر) و در بخش کمی روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (315 نفر) بود. برای گردآوری داده­ها در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه­ساختار یافته و در بخش کمی از پرسش‌نامة محقق ساخته استخراج شده از مصاحبه استفاده شد. برای تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش مقوله­بندی و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (t تک­نمونه، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که راهبردهای یاددهی یادگیری در مدارس استعداد درخشان شامل دو مقولة کلی «بعد فنی تدریس» و «بعد شخصیتی معلم» بود. در «بعد فنی تدریس» زیر مقوله‌هایی مثل «کاربردی بودن»، «استفاده از وسایل کمک آموزشی»، «راهبرهای فعال در یادگیری» و «روش اختصاصی برای هر درس»، و در «بعد ویژگی­های معلم» نیز «بعد اخلاقی و شخصیتی» از مصاحبه­ها استخراج شد. نتایج تحلیل کمی پرسش‌نامة استخراج شده از مصاحبه­ها نیز نشان داد که دانش­آموزان مدارس استعداد درخشان با این موارد موافق بودند. مقایسة نظرهای دختران و پسران نشان­دهندة این بود که دختران بیشتر از پسران معتقد به استفاده از روش اختصاصی برای هر درس بودند. مقایسه براساس رشتة تحصیلی نیز نشان داد که تنها در مولفة راهبردهای فعال تفاوت معنی­داری میان دانش­آموزان رشته­های مختلف دیده شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از پژوهش پیشِ‌رو بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. برای انجام پژوهش از روش ترکیبی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان و دبیران مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به روش موارد نوعی و در بخش کمّی به روش تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامة محقق‌ساخته و برای بررسی روایی در بخش کیفی ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی­ها، توانایی­ها و وظایف معلمان در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش‌های­ تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، با شش نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه انجام شد. نتایج حاصل از تحلی...

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در زمینه آموزش دانش­آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان و معلمین استعداد درخشان شهر اصفهان است. روش: روش نمونه­گیری در بخش کیفی به‌صورت موارد نوعی و در بخش کمی به‌صورت تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و در بخش ک...

اهداف: پرورش دانش‌آموختگان واجد شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر، یکی از اهداف مهم فدراسیون جهانی آموزش پزشکی است. متخصصان حوزه برنامه درسی معتقدند که در میان تمام عناصر برنامه درسی، روش تدریس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف این مطالعه بررسی ابعاد تدریس موثر در تقویت شایستگی‌های مورد نیاز برای تداوم یادگیری و پرورش یادگیرندگان مادام‌العمر بود. روش‌ها: این پژوهش به‌صورت کیفی با جمع‌آوری داده‌...

زمینه و هدف: مراکز آموزش پزشکی همواره به دنبال روش‌های آموزشی بوده‌اند که در مقابل سایر روش‌های آموزشی از کارایی و اثربخشی بالاتری برخوردار باشند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی چشم‌انداز آموزش ترکیبی ( ( Blended learning بر اساس الگوی SWOT در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش کار : تحقیق به روش آمیخته و از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان مقطع دکتری...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود