طراحی، ساخت و بیان وکتور نوترکیب ژن نوکلئوپروتیین ویروس هاری

نویسندگان

  • آجورلو, مهدی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران،گروه ویروس‌شناسی، دانشکده پزشکی
  • ایرانی, شیوا گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
  • غلامی, علیرضا آزمایشگاه پژوهش و ساخت واکسن هاری انسانی، مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران، بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری WHO، انستیتو پاستور ایران
  • فنائی, خدیجه گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
  • مژگانی, سید حمیدرضا گروه ویروس‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده مقاله:

Background: Rabies is an acute encephalitis that causes more than 60,000 deaths worldwide. The only way to save individuals bitten by a rabies-infected animal is the timely use of effective vaccines. Treatment with new generation vaccines is expensive. Therefore, there is a global movement towards the production of less expensive vaccines which retain and improve upon the quality and effectiveness of the vaccine. Production and evaluation of non-classical vaccines is one of the approaches taken in this regard. In this study, we describe a new eukaryotic expression system to express the nucleoprotein N gene of rabies virus which, if suitable, may be evaluated for anti-rabies vaccine production. Methods: The complete sequence of the N gene of rabies virus PV subtype was amplified by real-time polymerase chain reaction and cloned into the pCDNA3.1(+) vector. The cloned gene was excised from the vector by restriction enzyme digestion and sequenced. Due to mutations detected in the N gene, the gene coding sequence was purchased as a recombinant pGH/N vector. Vector pGH/N was amplified and following enzymatic digestion, the excised N gene was once again cloned into vector pCDNA3.1(+). Successful cloning was confirmed using restriction digests and quick check. The recombinant vector pCDNA3.1(+)/N was transformed into cultured BSR cells and protein N expression was analyzed using fluorescent antibody test (FAT). Results: Electrophoresis confirmed amplification of the nucleoprotein N gene and subsequent restriction enzyme digestion showed that the N gene had been successfully cloned into the recombinant pCDNA3.1(+)/N vector. However, DNA sequencing revealed the presence of mutations within the N gene. Restriction digest of the commercial pGH/N vector showed that the N gene had been excised from the vector. Successful cloning of the N gene into the pCDNA3.1(+) expression vector was confirmed using restriction digests and quick check. Protein expression in BSR cells was assayed by immunostaining with anti-ribonucleocapsid FITC-conjugated antibody and visually confirmed by fluorescence microscopy. Conclusion: This study showed that the protein N of rabies virus subtype PV can be expressed in a eukaryotic expression system using the pCDNA3.1(+) expression vector.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن Vpr ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) با استفاده از وکتور EGFP-N1

Background and purpose: The purpose of this study was to design a recombinant vector pEFGP- N1 containing the full length of HIV-1Vpr gene. To the best of our knowledge, the cloning of Vpr gene in pEGFP_N1 is not previously done. Materials and methods: As a source of Vpr gene the pUC19-Vpr recombinant vector was confirmed by digestion with restriction enzymes BglII and NotI in order to separ...

متن کامل

طراحی و ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن vpr ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (hiv) با استفاده از وکتور egfp-n۱

سابقه و هدف: در این پروژه، هدف کلی تحقیق طراحی و ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن تمام طول vpr ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (hiv-1) با استفاده از وکتور pegfp-n1 بود. کلونینگ ژن vpr قبلاً درون وکتور pegfp_n1 صورت نگرفته بود. مواد و روش ها: وکتور puc19 دارای ژن تمام طول vpr جهت تایید با استفاده از آنزیم های محدود کننده برش داده شد. سپس جهت اضافه کردن سایت های برش آنزیمی (xhoi, kpni) در ژن مورد نظر مطا...

متن کامل

طراحی و بیان پروتئین نوترکیب از ژن tcpA ویبریوکلرا در وکتور pET32a(+)

ززمینه و هدف: ویﺒﺮیﻮﮐﻠﺮا یﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭘﺎﺗﻮژن ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﻬﺎل اﺳﺖ. یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زایی باکتری ویبریوکلرا است؛ پیلی هم تنظیم شونده با توکسین است که برای کلونیزاسیون باکتری در روده لازم است. هدف از این تحقیق بررسی بیوانفورماتیکی و بیان پروتئین نوترکیب TcpA بود. روش بررسی: ژن tcpA به لحاظ وجود کدون های نادر بررسی و بهینه‌سازی ژن با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیکی...

متن کامل

طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

لکوز انزئوتیک گاوی(EBL) یک بیماری رتروویروسی است که بوسیله ویروس لکوز گاوی (BLV) ایجاد و عموماً در دامداری‏های صنعتی مشاهده می‏شود. این بیماری موجب کاهش توان تولید و بروز خسارت‏‏های اقتصادی قابل توجه در گله می‏شود. کنترل عفونت‏های ناشی از BLV با انجام آزمایش‏های سرولوژی، شناسایی و جداسازی یا حذف حیوانات سرم مثبت انجام می‏گردد. در این مطالعه، ژن پروتئین p24 از BLV پس از تکثیر توسط PCR، به پلاسمید...

متن کامل

طراحی و ساخت سازه‌ ژنی نوترکیب بیان کننده ژن حفاظت کننده سلولی

Background : Genetic manipulation is an effective strategy to protect cells against environmental damages and enhance their capabilities for therapeutic usage. In order to avoid unwanted side effects, such as cancers, the expression of genes should be temporary increased. The aim of this study was to clone and temporary increased expression of a cell protective gene, Metallothionein 1 (MT1) in ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 72  شماره None

صفحات  294- 300

تاریخ انتشار 2014-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023