طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

نویسندگان

  • ایرج ملک محمدی
  • شاپور ظریفیان
چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موفق سازمانهای کشاورزان بعنوان یک تشکل غیردولتی درکشورهای مختلف، جلب مشارکت کشاورزان را در رهیافتهای مشارکتی از طریق این سازمانها بعنوان یک راه حل مورد حمایت قرار داده است . در این تحقیق عل ی ارتباطی - پیمایشی ابتدا به شناسائی ویژگیهای سازمانهای کشاورزان بعنوان تشکلهای غیر دولتی کشاورزان در کشورهای مختلف پرداخته شد . جهت دستیابی به ویژگیهای مطابق با شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جوامع روستائی کشورمان به بررسی میزان توافق ?3 نفر از خبرگان ترویج در بخش اجرائی و دانشگاهی (به روش تمام شماری ) در مورد ویژگیهای استخراج شده در الگوی نظری توسط پرسشنامه با سوالات بسته پرداخته شد . پس ازحذف ویژگیهای مورد اختلاف بین صاحب نظران با استفاده از آزمونهای ناپارامتری کروسکال والیس و من ویت نی، مدل میدانی سازمان کشاورزان در ایران ارائه گردید . نتایج نشان داد : از بین ?? ویژگی استخراج شده از مطالعه سازمانهای کشاورزان در کشورهای مختلف پس از حذف ویژگیهایی که میانگین اختلاف نظرات تحت تاثیر بیش از یک متغیر شخصیتی معنی دار شده بودند ، ?? ویژگی در مدل میدانی باقی ماندند . هیات مدیره انتخابی ، فعالیتهای اطلاع رسانی و بازاریابی، معرفی نماینده درسیاستگذاریهای ترویج و تحقیقات کشاورزی منطقه ای ، عضویت داوطلبانه کشاورزان، معرفی نماینده درسیاستگذاریهای ترو یج و تحقیقات کشاورزی ملی ، بازخورد نتایج طرحهای کشاورزی به مراکز پژوهشی ومسئولان ذی ربط وحق مشارکت مساوی زنان ومردان عضو، بخشی از ویژگیهائی مورد توافق بودندکه بترتیب در اولویت اول تا دهم قرار گرفتند.جهت طراحی ساختار وعملکرد برای شناسائی ویژگیهای سازگار با ه م از تکنیک تحلیل عاملی با چرخش وریماکس استفاده شد .درنهایت تعداد ?? متغیر در ? عامل : مشارکت ، خدمات ، عملکرد ، منابع ، سیاسی و تشکیلات دسته بندی شدند . یک ویژگی در دو عامل قرار گرفت و ? متغیر به علت بارعاملی کمتر از 5/0حذف شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موف...

متن کامل

دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه ­های صاحب ­نظران در مورد طراحی و پیاده ­سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری صاحب‌نظران حوزه کشاورزی و مدیران وبگاه­ های فعال در این حوزه بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه­گیری طبقه ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و پ...

متن کامل

بررسی عملکرد ادارات ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان براساس دیدگاه‌های کشاورزان و کارشناسان کشاورزی

هدف این تحقیق بررسی عملکرد ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با استفاده از مدل پیشنهادی (2009) Sarvanan et al.  می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها جزو تحقیقات توصیفی و از نظر نحوه جمع­آوری داده­ها میدانی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کارشناسان ادارات هماهنگی ترویج کشاورزی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023