طراحی سامانه ارزیابی تهدید زیردریایی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از دیدگاه حرکت‌شناسی

نویسندگان

چکیده

زیردریایی به‌سبب قدرت عملیاتی بالایی که دارد، همواره برای شناورهای سطحی خطری جدی است. در نتیجه شناورهای سطحی در جایی که احتمال حضور زیردریایی وجود داشته باشد به تجسس آن می‌پردازند. به‌همین دلیل ارزیابی تهدید برای زیردریایی به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تخصیص سلاح اهمیت زیادی دارد. ارزیابی تهدید از دو دیدگاه عملیاتی و حرکت‌شناسی قابل بررسی است. از دیدگاه عملیاتی، رفتارهای شناور سطحی در تعامل با تجارب عملیاتی بررسی و تحلیل می‌شود. از دیدگاه حرکت‌شناسی با توجه به موقعیت و حرکت زیردریایی خودی و شناورهای سطحی ارزیابی تهدید انجام می‌گیرد. برای ارزیابی تهدید با استفاده از رویکرد حرکت‌شناسی ابتدا پارامترهای مهم حرکتی شناسایی می‌شوند و برای هر کدام با توجه به بازه تغییرات آن‌ها مجموعه‌های فازی مناسب تشکیل می‌شود. دانش انسانی نیز به‌صورت قوانین اگر- آنگاه فازی مدل‌سازی می‌شوند. درنهایت در سیستم پیشنهادی پس از تلفیق داده دریافتی از حس‌گرها، میزان تهدید برای هر هدف به‌صورت عددی بین صفر و یک تعیین می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی در سناریوهای مختلف کارایی سیستم پیشنهادی بررسی شده است. با توجه به عدم انتشار مقاله در زمینه ارزیابی تهدید زیردریایی، مقاله حاضر می‌تواند به‌عنوان یک کار پیشگام در این حوزه قلمداد ‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی یک سامانه توصیه‌گر ترکیبی دوره‌های آموزشی براساس روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی

در این پژوهش، ابتدا دو مورد از چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های کوچک و متوسط در نیازسنجی و برنامه­ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می­گیرد و مسأله انتخاب دوره‌های آموزشی و مهارتی مناسب تشریح می­شود. سپس در جهت شناسایی نیازهای آموزشی شرکت­ها و برنامه­ریزی دوره­های آموزشی مناسب، سیستمی برای پیشنهاد دوره‌های آموزشی با استفاده از روش استدلال مبتنی بر نمونه و منطق فازی ارائه می­شود. استدلال مبتنی بر نمونه، برا...

متن کامل

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی

در این پژوهش توان اکولوژیکی منطقه سجافی در شهرستان هندیجان، با توجه به گسترش روز افزون توسعه در مناطق سـاحلی  و همجـوار  آن از یک سو و آسیب پذیری بالقوه آنها از سوی دیگر، در مقیاس 1:100000 و با روش رویهم گذاری نقشه ها به روش بولین با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارزیابی شد. همچنین برای کاستی های موجود منطق     بـولین در روش          رویهـم  گـذاری، از منطـق فـازی  در روش مذکور استفاده و ن...

متن کامل

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

رشد جمعیت، توسعه کاربریها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. امروزه مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر هاست. بخش قابل توجهی از زمان سفر در شبکه حمل و نقل شهر های بزرگ مربوط به زمان تاخیر در تقاطعات است. از این رو، مساله روشهای کنترل تقاطع ها، به منظور کاهش تاخیر ا...

متن کامل

طراحی شاخص کیفی آب‌های زیرزمینی با استفاده از منطق فازی

زمینه و هدف: یکی از مهمترین منابع آب‏های مصرفی در دنیا، آب‏های زیرزمینی می‌باشد. یکی از راه‏های جامع و متداول برای ارزیابی کیفیت آب، استفاده از اندیس‌های کیفی است. منطق فازی به‏عنوان یک روش مناسب از هوش مصنوعی جهت توسعه‌ی سیستم‌های پیچیده و نامشخص مانند اندیس‌های محیط زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مطالعه ارائه یک شاخص جامع کیفی برای آب‏های زیرزمینی بر پایه‌ی منطق فازی براساس خصو...

متن کامل

ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه سجافی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis) و منطق فازی

در این پژوهش توان اکولوژیکی منطقه سجافی در شهرستان هندیجان، با توجه به گسترش روز افزون توسعه در مناطق سـاحلی  و همجـوار  آن از یک سو و آسیب پذیری بالقوه آنها از سوی دیگر، در مقیاس 1:100000 و با روش رویهم گذاری نقشه ها به روش بولین با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (gis) ارزیابی شد. همچنین برای کاستی های موجود منطق     بـولین در روش          رویهـم  گـذاری، از منطـق فـازی  در روش مذکور استفاده و ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021