طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

نویسندگان

  • احمد یحیایی ایله ای ندارد
  • محمد سلطانی فر ندارد
چکیده مقاله:

این مقاله که برگرفته از رساله دکترای تخصصی رشته علوم ارتباطات است به دنبال ارائه مدل مفهومی مناسب جهتارزشیابی عملکرد روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجاری ایران است.برای این منظور در یک فرایند علمی تحقیقدر سه مرحله انجام شده است:اول: مطالعه مستندات علمی تعالی سازمانی، مدلهای کیفیت و مضامین علمی روابط عمومی.دوم: طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی بر مبنای مضامین کیفیت و روابط عمومی و اصلاح و تایید ابعاد، مولفهها و شاخص های مدل بر مبنای نظرات گروه خبره.سوم: ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی و تجاری با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه بر مبنای مدلنهایی.نتایج این مقاله می تواند مدیران را در ارزیابی و آسیب شناسی مدیریت روابط عمومی در موسسات اقتصادی و تجارییاری نموده تا با تدوین طرح ها و اقدامات بهبود، بستر مناسبی جهت توسعه و توانمندسازی روابط عمومی فراهم سازند .مدیران و کارشناسان روابط عمومی می توانند از مدل نهایی این مقاله به عنوان یک سیستم پشتیبان برا ی تصمیم گیری وبرنامه ریزی استفاده کنند.بهره مندی از این مدل به مدیران روابط عمومی کمک خواهد نمود، به جای شناسایی و حلمسایل به طور تصادفی، با یک رویکرد نظام مند، علمی و کاربردی و بر اساس معیارها و شاخص های کیفی و علمی بهشناسایی وضعیت موجود و حل مسایل سازمان خود بپردازند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی ابزاری جهت ارزشیابی عملکرد عمومی دانشجویان پرستاری

مقدمه: ضرورت وجود ابزارهایی معتبر، پایا و عینی یکی از مسائلی است که همواره در مطالعات مرتبط با ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری مورد تأکید قرار گرفته است. اما اعتقاد بر این است که ابزارهای موجود عموما اعتبار و اعتماد لازم را نداشته و به نحو صحیح قادر به ارزشیابی عملکرد های دانشجویان طی کارآموزی نمی باشند. این مطالعه با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا جهت ارزشیابی عملکرد بالینی عمومی دانشجویان پر...

متن کامل

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری

در این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمده شریک تجاری در چارچوب یک الگوی جاذبه تعمیم یافته، با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پانل دیتا پرداخته می‌شود. الگوسازی مدل تحقیق بر اساس داده‌های آماری سالانه طی سال­های 1375 تا 1394 صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که تحریم‌های ضعیف تاثیر منفی کم‌تری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دوره...

متن کامل

تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

پژوهش پیش‌رو درصدد تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی بوده است. از این منظر از روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد و روش نمونه‌گیری هدفمند با 15 نفر از خبرگان و نیز تحلیل مضمون و از نوع روش شبکه مضامین مدل مفهومی مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی تدوینشد. جهت احتساب اعتبار و پایایی مضامین و نیز مدل احصاء شده به ترتیب از روش ا...

متن کامل

طراحی اقتصادی مدل کنشی اپرچت

نمودارهای کنترل، ابزارهای مقدماتی کنترل آماری فرایند هستند که ممکن است با استفاده از روش‌های ساده مانند نمودار کنترل شوهارت یا معیارهای آماری دیگر یا با استفاده از معیارهای اقتصادی طراحی گردند. طراحی اقتصادی نمودارهای کنترل شامل تعیین اندازه‌ی نمونه (n)، فاصله‌ی زمانی بین نمونه‌ها (h) و ضریب حدود کنترل (k) است. بیش‌تر مدل‌های طراحی‌شده برای نمودارهای کنترل، مدل‌هایی هستند که برای حفظ سطوح جاری ...

متن کامل

طراحی الگوی روابط عمومی کارآمد در سازمان‌های دولتی

چکیده با توجه به اهمیت, نقش و تأثیرات روزافزون روابط عمومی کارآمد و اثربخش، و با عنایت به شکاف موجود میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب واحدهای روابط عمومی، و لزوم طراحی الگوی کارآمد روابط عمومی برای سازمان‌های دولتی، این پژوهش در صدد نایل شدن به این هدف بوده؛ لذا ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت این سازمان‌ها اقدامات اساسی صورت پذیرد. صاحب‌نظران و محققین در مطالعات مختلف دریافته‌اند که روابط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره شماره 4(پیاپی 19)

صفحات  19- 27

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023