طراحی مدل تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی براجتناب مالیاتی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

نویسندگان

چکیده مقاله:

اجتناب مالیاتی فعالیتی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختنی می­نماید و الزاماً اتخاذ این نوع سیاست­ در جهت منافع همه گروه­های ذینفع نیست. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. دوره زمانی پژوهش، 1389 الی 1393 بوده و نمونه انتخابی شامل 50 شرکت می­باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که سطح بعد اقتصادی تأثیر منفی و معنی­داری بر اجتناب مالیاتی دارد. این نتیجه نشان می­دهد که هرچه مسئولیت اجتماعی شرکت­ها در بعد اقتصادی بیشتر باشد شرکت­ها اجتناب مالیاتی کمتری را در پیش می­گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر هزینه‏ های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

در این پژوهش، اثر هزینه‏های نمایندگی بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله بر اساس صورت‏های مالی حسابرسی شده طی سال‏های 1385 الی 1393 ­جمع‏آوری شده است. به منظور سنجش هزینه‏های نمایندگی (متغیر پنهان) به عنوان متغیر مستقل، از متغیرهای مشاهده‏پذیر (نسبت به‏کارگیری دارایی‏ها، نسبت هزینه‏های اختیاری، اند...

متن کامل

تبین الگوی مناسب حسابرسی مسئولیت اجتماعی (اخلاق اجتماعی) شرکت‌ها از دیدگاه حقوق بشر و ارزش‌های اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌سازی معادلات ساختاری

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت با اضافه شدن مباحثی چون محیط زیست، مباحث حقوق بشر، استانداردهای کار و مبارزه با فساد دامنه بسیار وسیع‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. تئوری‌های مطرح در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را تئوری مشروعیت، تئوری گروه ذینفعان و تئوری اقتصاد سیاسی می‌توان بیان کرد.هدف اصلی این پژوهش پاسخ به سؤال اصلی آن یعنی تبین الگوی مناسب حسابرسی مسئولیت اجتماعی (اخلاق اجتماعی) شرکت‌ها از...

متن کامل

طراحی مدل تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری

پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی ارتباط و تأثیر سبک رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد سازمانی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. روش تحقیق توصیفی ـ همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری، شامل مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ارومیه است که از بین آنها حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول برآورد نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 210 نفر انتخاب شد. ا...

متن کامل

طراحی مدل زیرساخت محور در توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری (موردمطالعه: استان یزد)

گردشگری یکی از حوزه‌های اقتصادی است که با سرعت فزاینده‌ای در حال پیشروی است و حجم قابل‌توجهی از درآمد، اشتغال و تولید ملی را به خود اختصاص داده است. فناوری اطلاعات نیز با سرعت روزافزونی در بخش‌های مختلف زندگی انسان نفوذ کرده و به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به شمار می‌آید. گردشگری نیز تحت تأثیر نفوذ فناوری اطلاعات قرارگرفته و موضوع گردشگری الکترونیک حاصل ترکیب این ...

متن کامل

طراحی مدل حسابرسی اجتماعی با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری- سحر سپاسی- علی رجب زاده- محیا رضایت

این پژوهش، درصدد ارائه مدلی مناسب برای عوامل مؤثر بر حسابرسی اجتماعی با استفاده از روش مدل­سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه، اعضای جامعه حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی می­باشد. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه­های تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر حسابرسی اجتماعی تعیین شدند که توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفتند.  عوامل مؤثر در شش گروه اصلی که شامل: عوامل سازما...

متن کامل

طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای و برحسب روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل 25 نفر از خبرگان صاحب‌نظر دارای سوابق تجربی، مدیریتی و علمی در حوزة نوآوری و امور اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که به‌صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌های تحقیق از طریق مطالعة کتابخانه‌ای و پرسشن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 25  شماره 35

صفحات  158- 178

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023