طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته

نویسندگان

  • حیدر تورانی دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران
  • پرویز صباحی استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش «طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته» بود. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی؛ صاحب‌نظران مدیریت آموزشی بود. ابتدا بامطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقات، در دو بخش داخلی و خارجی، مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی شناسایی شدند. سپس با انتخاب نمونه‌ها، با روش نمونه‌گیری هدفمند، با آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد و هر مصاحبه­ای که انجام می­شد، از طریق نرم­افزار NVivo کدگذاری­ها صورت می‌گرفت. این روند تا جایی ادامه یافت، که محقق به اشباع نظری رسید. جامعه آماری در بخش کمی مدیران مدارس متوسطه شهرستان‌های تهران برابر 2711 نفر است که با فرمول کوکران و با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، معادل 385 نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن‌ توسط 10 نفر از صاحب‌نظران حوزه مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت و سنجش پایایی آن‌، از ضریب آلفای کرونباخ (864/0) و پایایی ترکیبی (899/0) انجام‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه حرفه‌ای مدیران دارای 8 مؤلفه؛ «سازمانی»، «سیاست‌گذاری»، «اقتصادی»، «فرهنگی»، «ارزشی»، «اجتماعی»، «فردی» و «فناوری» است که در توسعه حرفه‌ای مدیران 80 درصد واریانس را تبیین می‌کنند. از طرفی، وضعیت موجود مؤلفه‌های سازمانی و سیاست‌گذاری پایین‌تر از حد متوسط و نامطلوب و بقیه مؤلفه‌ها در حد متوسط بودند و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارند. درنهایت، الگوی تحقیق بر مبنای فلسفه و اهداف الگو، مبانی نظری و عوامل مؤثر در توسعه حرفه‌ای مدیران تدوین گردید که با اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و اعتبار سنجی مدل امکان سنجی توسعه مدارس کسب و کار

تحقیق حاضر با طراحی مدل امکان‌سنجی توسعه مدارس کسب و کار اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته می باشد که به صورت روش‌های کیفی و کمی انجام گردید. طرح تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی متوالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی شامل متخصصان کارآفرینی وکسب‌وکار و همچنین مدیران و صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش بودند که بر این اساس تعداد 13 نفر به عنوان نمونه تحقیق در بخش کیفی مشخص شدند. ...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی پرسشنامه مدل شایستگی های مدیران آموزشی دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی

هدف از مطالعه حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه مدل شایستگی‌های مدیران آموزشی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که در دو فاز طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در سال 1398 انجام شد. برای بررسی روایی محتوایی از ضرایب CVR و CVI استفاده شد. با توجه به CVRهای به دست آمده، از 115 شاخص مطرح شده، 21 مورد حذف و 94 مورد برای ادامه مطالعه انتخاب شد. همچنین با کمک روش محاسبه ضریب ...

متن کامل

طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی

هدف از این مطالعه، طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی بود. این پژوهش از دیدگاه هدف، کاربردی و از نظر راهبرد و روش، تحقیقی ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید گروه علوم تربیتی و دانشجویان دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه و در مرحله کمّی مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه بودند. حجم نمونه در مرحله کیفی 12 نفر و در مرحله کمّی 200 نفر بود. اعضای نمونه د...

متن کامل

طراحی و اعتبار سنجی"فرم بررسی پوکی استخوان"

Background & Aims: Osteoporosis and the related fractures due to discomfort, disability, decreased quality of life and death are major health problems in the world. According to the importance of recording and reporting osteoporosis, the aim of this study was development and psychometric evaluation of an "Assessment Form of Osteoporosis". Materials & Methods: This study is a systematic review o...

متن کامل

طراحی و اعتبار یابی الگوی بهبود کیفی آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان ( به روش آمیخته )

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبار‌یابی الگوی بهبود کیفی آموزش‌های مجازی به روش آمیخته است. در بخش کمی 608 نفر دانشجو و استاد به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی با 18 استاد مصاحبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های کمی از روشهای آمار توصیفی و در بخش کیفی از راهبرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کد‌گذاری باز و محوری استفاده شد. در نهایت 14 مقوله اصلی ...

متن کامل

طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی

در رقابتی که مابین سازمان­ها در دنیای امروز وجود دارد، عوامل زیادی می­تواند در سازمان به کار گرفته شده و برتری یک سازمان را تامین کند. در این مسیر آنها می بایست در جهتی حرکت کنند که عملکرد آنها رضایت مشتری و نیروی انسانی را برآورده سازد. لذا بررسی عملکرد برای سازمان ها و نهادهای مشتری مدار موضوعی مهم تلقی می شود. حتی می توان عملکرد سازمان را به عنوان یک راهبرد مهم برای آن در نظر گرفت. یکی از رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 45

صفحات  103- 132

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023