طرح مرمت و احیاء پل بیستون

نویسنده

  • همت افزا, محبوبه
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طرح مرمت پل صفوی بیستون

در پی بررسی ها و تحقیقات اولیه پیرامون پل صفوی بیستون مشخص شد که ساختار اولیه پل مربوط به دوره ساسانی بوده، که به دلایل نامشخصی تا مرحله سنگی نیمه کاره رها شده است. پس از ورود اسلام و در زمان حکمرانی حسنویه (حاکمان محلی غرب ایران پس از ورود اسلام به ایران) این پل کامل می گردد، پس از آن این پل در دوره های مختلف موارد بازسازی و مرمت قرار می گیرد که آثار برخی از این مرمت ها، مربوط به دوره های ایلخ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 59

صفحات  112- 130

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023