عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

نویسندگان

  • داوود ثمری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار(گروه ترویج و اموزش کشاورزی)
  • زینب بندرز دانشجوی دوره دکترا و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
  • مهرداد نیک نامی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار(گروه ترویج و اموزش کشاورزی)
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر توانمند سازی اعضای تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام انجام گرفته است.این تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی و به لحاظ روش،توصیفی است.جامعه اماری تحقیق را کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام(د=1242)در سال1389-90 در بر میگیرد که از میان انها با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با انتساب متناسب ،128 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار تحقیق،پرسشنامه ای بوده که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان و پایایی بخشی از پرسشنامه(عوامل اقتصادی)نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کورنباخ(91%) تایید شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین متغیرهای میزان ایجاد و راه اندازی کسب و کار ،کنترل درآمد،ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی و شناخت بازار(همگی از طریق تعاونی)با میزان توانمند سازی اعضا رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص تاثیر گذاری هشت متغیر مورد مطالعه بر توانمندسازی اعضا نیز مبین ان است که متغیر ایجاد کسب و کار از طریق تعاونی مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی اعضاست.این متغیر توانایی تبیین 7.6% از واریانس توانمندی اعضا را دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگیمؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونی‌های روستایی زنان استان ایلام انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه زنانعضو تعاونی‌های روستایی زنان استان ایلام در سال ۹۰-۱۳۸۹بودند (1242=N) که با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده، 128 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ا...

متن کامل

عوامل مؤثر بر توانمند سازی روانشناختی اعضای تعاونیهای پرورش محصولات گلخانه ای استان کرمانشاه

هدف اصلی این تحقیقِ توصیفی و علی،  بررسی عوامل تأثیر گذار بر توانمندساز ی روانشناختی اعضای تعاونیهای تولید محصولات گلخانه ای استان کرمانشاه است. جامعه آماری پژوهش را اعضای شاغل تعاونیهای تولید محصولات گلخانه ای استان کرمانشاه به تعداد 67 نفر در برمی­گیرند که دسترسی به 60 نفراز آنها میسر شد. در کل، میزان توانمندی در حد متوسط تا زیاد برآورد شد. انجام تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارamos نشان داد...

متن کامل

عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام

ایرانیان زیادی در نوبت های گوناگون مجبور به ترک خانه و کاشانهخود در کشور عراق و سکونت در شهرستان ایلام شده اند و با توجه به اینکه در همه پژوهش هایی که درباره سازگاری مهاجران با محیط جدیدشان انجام شده، تنها سرپرست خانوار (مرد) مورد مطالعه قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی میزان سازگاری و تطبیق پذیری زنان ایرانی برگشته از عراق است. با به کارگیری پرسشنامه و مشاهده، سازگاری زنان معاود، که شامل سا...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی استان ایلام مطالعه موردی شهرستان شیروان وچرداول

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام در سال 1390 بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ نحوه کنترل متغیرهای تحقیق از نوع غیرآزمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که روایی آن توسط استادان  دانشگاه و کارش...

متن کامل

شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی- فرهنگیمؤثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونی های روستایی زنان استان ایلام انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه زنانعضو تعاونی های روستایی زنان استان ایلام در سال ۹۰-۱۳۸۹بودند (1242=n) که با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده، 128 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 11

صفحات  41- 59

تاریخ انتشار 2012-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023