عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی

نویسندگان

چکیده مقاله:

ترجیح رنگی بیانگر سلیقه ی شخصی افراد بوده و امروزه بعنوان یک موضوع مهم مورد بررسی قرار میگیرد چرا که بر عوامل مختلفی از قبیل خرید و فروش تاثیرگذار است. اما این که چرا ترجیح در بین افراد مختلف متفاوت است و چه مواردی بر این ترجیح اثر میگذارد موضوعی است که تابحال در مقالات متعددی به آنها پرداخته شده است. از جمله این عوامل خلوص، روشنایی ، فام رنگ، اشیای استفاده شده در قالب یک رنگ و همینطور خصوصیات فرد مشاهده کننده نظیر فرهنگ، جنسیت، سن و به تبع آن تجربه ی فرد میباشد. در بررسی بین رنگ های متفاوت و ببینده های متفاوت با خصوصیات متنوع در اکثر اوقات نتایج نشان دهنده ی ترجیح رنگی بیشتر برای برخی از رنگ های خاص ازجمله رنگ آبی و یا ترجیح رنگی کمتر برای رنگ هایی مانند زرد و قهوه ای هستند، پس عواملی هم وجود دارند که بین افرادی با فرهنگ و سن های مختلف یکسان باشند. در این مطالعه به هرکدام از این عوامل تاثیرگذار بر ترجیح رنگی به اختصار پرداخته شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل مؤثر بر ترجیح استقراض کوتاه‌ مدت

فرآیند تأمین مالی و ترکیب بهینه ساختار سرمایه ازجمله مسائلی است که در حوزه تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت می‌باشد. بدهی مالی کوتاه مدت یکی از شیوه های تأمین مالی است. در این مطالعه رابطه بین سطح بدهی‌های مالی کوتاه مدت و پارامترهای مختلف مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب نمونه‌ای متشکل از 90 شرکت برای یک دوره زمانی 4 ساله، 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. با مط...

متن کامل

عوامل تاثیرگذار بر معماری سرمایه انسانی

Organizations may attract human capital to fill pivotal positions in two ways, namely internal attraction and external attraction. Applying internal recruitment, organizations attract idiosyncratic human capital. Idiosyncratic human capital is exclusively unique to the organization and is defined with such criteria as long experience and internship (intra-organizational training). Yet, by exter...

متن کامل

عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه

وجود متغیرهای گوناگون و تاثیرگذار برروند تصمیم گیری، باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد؛ چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ‌های کاملاً متفاوتی دارند و در اصل بستگی به ترکیب مختلف عوامل داخلی و خارجی دارد، ولی بهره گیری و الگو برداری متغیرهای مختلف می‌تواند در زمینه مطالعه سیاست خارجی مفید واقع گردد. افراد متعددی نیز در مورد عوام...

متن کامل

عوامل تاثیرگذار بر معماری سرمایه انسانی

سازمان ها به دو طریق می توانند سرمایه انسانی را برای پر کردن منصب های محوری جذب نمایند، جذب درون سازمانی و جذب برون سازمانی. با استفاده از جذب درون سازمانی، سرمایه انسانی ویژه جذب می شود. سرمایه انسانی ویژه منحصر به فرد سازمان است و با معیارهای سابقه کار بالا و کارورزی (آموزش درون سازمانی) تعریف می شود. با استفاده از جذب برون سازمانی، سرمایه انسانی ضروری جذب می شود که قابلیت جابه جایی بین سازما...

متن کامل

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرفی سبز پایدار

تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف پس از رشد جمعیت و شهرنشینی، همچنین تغییرات ایجاد شده در شرایط آب­وهوایی و منابع کره زمین، لزوم بازنگری در برنامه‌های تولید و مصرف را نمایان ساخته است؛ در این میان، تولید و مصرف محصولات سبز به جای محصولات معمولی، یکی از راه‌های حفظ منابع و محیط­زیست برای نسل آینده به شمار می‌رود. در این پژوهش، ادراک ارزش مصرفی به­عنوان محرک‌های مصرف محصولات سبز و همچنین تمایل به پردا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  45- 58

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023