عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی

نویسندگان

  • مریم امیدی نجف‌آبادی
  • یوسف حجازی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی کشاورزی

از ملزومات توسعه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی به مثابه یکی از بسترهای مهم کارآفرینی، همزمان با گسترش آن‌ها ارتقای سرمایه‌های انسانی است. یکی از زیربنایی‌ترین شرایط به منظور فراهم سازی زمینه‌های ارتقا، نگرشی عمیق‌تر به اهمیت وجود عوامل شخصیتی در اعضا تعاونی‌هاست. بدین منظور در پژوهش حاضر هدف تحلیل عوامل شخصیتی بر اساس روش تحلیل مسیر (Path Analysis)  بوده است که به صورت توصیفی- همبستگی، بر روی 220 ن...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل موفقیت و افت تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-پیمایشی اجرا شد. از جامعه دانشجویان سال آخر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه یزد (616 نفر)، مطابق جدول مورگان، تعداد 242 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی آن را شش استاد دانشگاه یزد تأیید کردند. پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 به دست آمد که نشانگر پایا...

متن کامل

عامل‌های مؤثر بر علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی

علاقمندی و استعداد تحصیلی لازمه­ی موفقیت تحصیلات دانشگاهی است، ولی هر سال شمار زیادی از داوطلبان واردِ برخی رشته‌های دانشگاهی می‌شوند که با علاقه و استعداد آنان تناسب چندانی ندارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی علاقه و استعداد تحصیلی دانشجویان رشته‌های کشاورزی و عامل­های مؤثر بر آن انجام شد. این تحقیق پیمایشی، با نمونه‌گیری نظام­یافته (سیستماتیک)، 1720 دانشجوی کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناس...

متن کامل

بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن

هدف این پژوهش با روش توصیفی ـ همبستگی، بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن است. پژوهش در دو بخش صورت گرفته است: در بخش اول، با کمک آمار موجود و شاخص‌های معدل کل و معدل ترم، روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان از سال 82 تا 84 بررسی شد (159 N=). این روند، به طور کلی در تمامی دوره‌های روزانه و شبانۀ ورودی‌های مختلف، بیانگر روندی افزایشی بود. مقایسۀ بین...

متن کامل

تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان مهندسی کشاورزی پرداخت. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده­های کشاورزی دانشگاه­های دولتی بودند و جهت مطالعه، از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای استفاده شد. تعداد دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده­های منتخب 6352 نفر بود و براساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب، 247 نفر به دست آمد. جهت گردآوری داده­های مربوط ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023