عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ترویج استان گلستان

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نظام دانش و اطلاعات کشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان به‌عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (110=N) و تمام جامعه سرشماری شد. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیأت به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسشنامه خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 85/0=α محاسبه گردید. نتایج نشان داد عوامل بهبود تعاملات ترویج با آموزش، عوامل بهبود تعاملات ترویج با تحقیق، عوامل بهبود تعاملات ترویج با کشاورزان، عوامل بهبود تعاملات ترویج با شرکت‌های خصوصی، عوامل بهبود تعاملات ترویج با تشکل‌های کشاورزی، عوامل بهبود تعاملات آموزش با تحقیق، عوامل بهبود تعاملات آموزش با کشاورزان و عوامل بهبود تعاملات تحقیق با کشاورزان نسبت به نظامدانشو اطلاعاتکشاورزی رابطه مثبت و معنی‌داری داشتند. همچنین نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که عواملبهبودتعاملاتترویجباتحقیق و عواملبهبودتعاملاتآموزشباکشاورزان، 9/38 درصد از تغییرات نظامدانشو اطلاعاتکشاورزی را تبیین نموده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق از دیدگاه کارشناسان ترویج استان آذربایجان غربی

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه­ای ساختارمند بود که روایی آن با کسب نظرات اصلاحی گروهی از متخصصان و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (84/0=α) تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال 91- 1390 بود (381N=) که از این میان، تعداد 180 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر صلاحیت‌ تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی

تحقیق پیمایشی حاضر با هدف بررسی صلاحیت‌های تسهیلگری کارشناسان ترویج کشاورزی کشور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارگزاران ترویج کشاورزی کشور بوده و بر پایه فرمول کوکران حجم نمونه 232 نفر تعیین گردید. نمونه‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند و از یک پرسشنامه محقق‌ساخته برای گردآوری داده‌ها بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان ترویج وزار...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش‌رایانه‌ای کارشناسان ترویج کشاورزی شهرستان کرمانشاه

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر نگرش­رایانه­ای کارشناسان ترویج کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ترویج شرکت­های خدمات مشاوره­ای و فنی مهندسی کشاورزی(85=N)، تشکیل دادند. حجم نمونه 70 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای(بر اساس دهستان محل­کار)، استفاده شد. بر اساس یافته­ها اکثر کارشناسان ترویج نگرش­رایانه­ای مثبتی داشتند. میزان خودکارآمدی­رایانه­ای آن­ها نیز زیاد بود. ...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

چالش‌های نظام ترویج کشاورزی در سازگاری با تغییر اقلیم: دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس

اقلیم در حال تغییر است و پیش‌بینی‌های مختلف نیز حاکی از تسریع روند تغییر اقلیم در آینده می‌باشد. در­صورتی‌که کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی از توانایی و ظرفیت مناسب برای رویارویی با ریسک ناشی از تغییر اقلیم برخوردار نباشند، خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره بخش کشاورزی و جامعه روستایی وارد خواهد شد. نظام‌های ترویجی می‌توانند نقش به­سزایی در افزایش سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم داشته باشند. لذا، ...

متن کامل

بررسی نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام ترویج کشاورزی ایران

The continuous rapid development of telecommunications and computer-based information technology (IT) is probably one of the biggest factors of change in agricultural extension, which will facilitate and reinforce other changes. There are many possibilities for the potential applications of the technology in agricultural extension, about which attitudes of extension professionals is highly impo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 1

صفحات  15- 26

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023