عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت)

نویسندگان

  • افسانه اوضاعی
  • سید اکبر نیلی پور طباطبایی
  • علی صنایعی
چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است ( به دنبال شناسایی عوامل پیاده‌سازی محصولات و خدمات است ). در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق از روش مطالعات کتابخانه ای  و از طریق بررسی کتب، مجلات علمی ـ پژوهشی، سایت های اینترنتی ، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی استفاده شده است .روش نمونه‌گیری این بخش، تصادفی ـ طبقه‌ای بوده و افراد متخصص و مرتبط در حوزه توسعه محصول مدنظر قرارگرفته شده است. نمونه‌گیری نیز از کارشناسان و مسئولین مجری توسعه محصول در بخش های مذکور 116 نفر تعیین شد. پس از بررسی و تحلیل یافته‌ها مؤلفه های مور بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی استخراج شد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور

یک روش مهم و اساسی برای خلق جایگاه رقابتی پایدار، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی پایدار بر اساس دیدگاه منبع محورمی باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به‎این منظور سه دسته دارایی‎های مشهود، نامشهود و قابلیت‎ها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزم...

متن کامل

اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت و نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات بانکی : (مطالعه موردی بانک سپه)

سازمان ها برای پاسخ گویی به نیازهای محیط ایجاد شده اند.یکی از مهمترین عوامل محیطی،مشتری است.اگر سازمان ها بتوانند رضایت مشتریان را تامین،حفظ و یا افزایش دهند،به همان میزان موفق خواهند بود.از این رو سازمان های پیشرو و متعالی همیشه به دنبال کسب اطمینان از رضایت مشتریان هستند.در دنیای رقابتی معاصر،نه تنها حفظ منابع موجود،بلکه جذب منابع جدید چندان کار ساده ای به نظر نمی رسد.تنها بنگاه ها یا سازمان ...

15 صفحه اول

شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور

یک روش مهم و اساسی برای خلق جایگاه رقابتی پایدار، شناسایی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی پایدار بر اساس دیدگاه منبع محورمی باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به‎این منظور سه دسته دارایی‎های مشهود، نامشهود و قابلیت‎ها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزم...

متن کامل

مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

هدف کلـی از این پژوهش بررسی مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارتمی‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان بانک تجارت در شهر تهران در سال 1394 تشکیل می‌دهند. جهت برآورد با استفاده از فرمول کوکران، 143 نفرمشتریانبه صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌ها بر روی آنان اجرا شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفـی پیمایشـی استفاده شده است و ابزار اندازه‌گیری این پ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی

در سال­های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی کانون توجهات زیادی بوده است. این امکان وجود دارد که مشتریان در مجموعه­ای از رفتارهای شهروندی درگیر شوند که همانند کارکنان، سازمان را در یک جهت خاص هدایت می­کنند. رفتار شهروندی مشتریان متاثر از عوامل مختلفی می­باشد. با توجه به نقش و اهمیت مشتری در بقای سازمان، مدیران ضرورتاً نیازمند درک اهمیت این عوامل در بین مشتریان می­باشند. پس از مرور و ب...

متن کامل

مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. از آنجا که سازمانهای ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. این پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی انجام شده است. در این راستا ، پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج به دست آمده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 33

صفحات  171- 189

تاریخ انتشار 2016-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023