عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

نویسنده

  • زهره دشتی شاهرخ هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی
چکیده مقاله:

دولتها علاقه مند کمک به شرکتها جهت افزایش صادرات هستند و دراین راستا برنامه های ارتقا صادرات دولت منجر به افزایش بیشتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ می گردد. لذا رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط و همین طور عواملی که نقش مهمی را در موفقیت صادراتی آنها ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات بسیاری در مورد شناسایی این گونه عوامل انجام گرفته که در این مقاله تعدادی از این نظریات عرضه می گردد. در این گونه تحقیقات عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط ایرانی

مطالعات پیشین حاکی از آن است که ساختار سرمایه شرکت¬ها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند. این چنین بحث می شود که در مقایسه با شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل تبعیضات ناشی از اندازه و مالکیت، با مشکلاتی جهت تأمین مالی و دریافت وام از بانک ها مواجه می باشند. این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا ...

متن کامل

بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

      مدیریت دانش، به عنوان عاملی استراتژیک در تصمیم­گیری، مستقیماً بر اثربخشی و رقابت­پذیری سازمان ها تأثیر می­گذارد. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت­های کوچک و متوسط سازمان صنایع و معادن استان مازندران بر اساس مدل نوناکا و تاگوچی است. جامعه ی آماری، 1151 نفر از مدیران شرکت های فعال در سازمان مذکور بوده است که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع‏آوری د...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشور

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر شکل گیری از بنگاه های کوچک و متوسط در صنعت ورزش کشورمی باشد.روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاهی و کارافرینان و افراد آگاه در این حوزه بودند. بدین منظور تعداد 35 استاد دانشگاهی با مدرک دکتری مدیریت ورزشی، تعداد 48 کارافرین منتخب در حوزه ورزش به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردی...

متن کامل

ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط

شرکت های کوچک و متوسط دارای ویژگی های مدیریتی مخصوصی به خود هستند. این شرکت ها از نظر میزان استفاده از تکنولوژی سرانه، سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی خود ( سیاست های تولیدی، مالی، بازاری با...)، نحوه استفاده از منابع انسانی و بالاخره به خاطر خصوصیات ساختاریشان نسبت به شرکت های بزرگ کاملا متفاوت عمل می کنند. به علاوه، شرکت های کوچک و متوسط برای تهیه منابع مالی مورد نیاز خود، تامین مواد اولیه مرغوب...

متن کامل

تحلیل موانع تامین مالی برای شرکت¬های کوچک و متوسط

امروزه یکی از مهم‌ترین چالش­های فراروی مدیران شرکت­های کوچک و متوسط، مبحث تامین مالی است. در این پژوهش با استفاده از روش کیو (ترکیبی از دو روش کیفی و کمّی) موانع تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شدند. پس از بررسی ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با 12 نفر از مدیران عامل شرکت­ها، 64 مانع برای شرکت‌های کوچک و متوسط شناسایی شد. این موانع توسط 84 نفر از مشارکت­کنندگان شامل مدیران مالی، مدیرا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 53

صفحات  51- 77

تاریخ انتشار 2007-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023