فراتحلیل بررسی کیفیت تدریس معلمان

نویسندگان

  • حبیبه نجفی مدیریت آموزشی، دانشجوی دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی؛

چکیده

کیفیت یکی از مهم‌ترین مسایلعصر حاضر است که نه تنها در صنعت بلکه در دنیای رقابتی امروزی در آموزش‌وپرورش بیشتر از آن مطرح است چرا که امروزه دیگر سرمایه ملی یک کشور، پول و زمین نیست بلکه دانش و نیروی انسانی آموزش دیده، مبتکر و خلاق می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه کیفیت تدریس معلمان با استفاده از شیوه فراتحلیل انجام شد. روش: تعداد 19 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک‌های اطلاعاتی خارجی و نیز 3 مطالعه از طریق جستجوی دستی دانشگاه‌های داخل کشور شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها کدگذاری گردید. یافته‌ها: نتایج یافته‌ها نشان داد که کیفیت تدریس در عنصر جنسیت دارای ضریب اثر 1.80 می‌باشد که از نظر شدت اثر دارای اثر بزرگ‌تری می‌باشد. این اثر در سطح    0.05 p <  معنادار می‌باشد. از بین عناصر کیفیت تدریس، بالاترین ضریب اثر مربوط به تعیین روش سبک تدریس با مقدار 1.32 می‌باشد و سپس روش تدریس و ارزیابی یادگیری دانشجو قرار دارند. نتایج روش‌های بررسی تورش انتشار، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیلی بود. با توجه به ناهمگن بودن مطالعات، تحلیل تعدیل‌کننده برای متغیرهای سن و ابزار اندازه‌گیری صورت گرفت که بیانگر تأثیر تعدیل‌کننده متغیر سن در نتایج مطالعات بود.  نتیجه‌گیری: توجه بیشتر به بحث کیفیت در آموزش به‌خصوص کیفیت تدریس در دانشگاه و فراهم آوردن امکانات رفاهی و توجیه کیفیت در تدریس برای اساتید ضروری به نظر می‌رسد.

جستجوی کلمه کلیدی

کیفیت
تدریس
فراتحلیل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  اهداف: استرس و اضطراب معلمان، بر عملکرد شغلی آنان تاثیرگذار است و به عملکرد ضعیف، غیبت، فرسودگی و افسردگی آنان منجر خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر اضطراب معلم بر کیفیت تدریس در کلاس درس انجام شد.   روش‌ها: این پژوهش توصیفی- علّی مقایسه‌ای روی تمامی معلمان زن و مرد دوره متوسطه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 90-1389 انجام شد. نمونه مورد مطالعه شامل 30 معلم مرد و زن دوره متوسطه و تعداد 300 ...

هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه است. در این پژوهش 196 نفر از دانشجویان دانشکده علوم‎تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده‎ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2002) استفاده شده است. تحلیل داده های به دست آمده حاکی از آن است که بین کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح ضرورت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه شاخصهای تعیین کننده کیفیت تدریس (ط...

طی چند دهه گذشته، پژوهش در حوزه روش‌های تدریس گروهی، توجه محافل پژوهشی را به خود معطوف داشته است. بررسی اثرات روش‌های تدریس گروهی بر بازده‌های تحصیلی با رویکرد فراتحلیل، کانون توجه این مطالعه بوده است. این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شد. جامعه آماری پژوهش کنونی شامل مطالعات مرتبط بود که در فاصله سال‌های 1370 تا 1392 در داخل کشور به صورت مقاله تمام متن، پایان‌نامه‌ و طرح‌های پژوهشی در پایگاه‌های...

هدف از این پژوهش انجام فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینة تاثیر روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. برای انجام فراتحلیل از رویکرد هانتر و اشمیت استفاده شده است. از بین 70 مطالعه شناسایی شده، 37 مطالعه وارد تحلیل شد. با توجه به اینکه برخی مطالعات از چندین متغیر یا مداخله استفاده کرده بودند چند بار در فرایند فراتحلیل بررسی شدند که در نهایت از کل پژوهش‌ها اندازه اثر برابر با ...

Studies show that residents play an important role in teaching medical students and as there is a large number of contact hours among them, they are assumed as the leaders of educational team. So developing teaching skills, being familiar with innovative teaching methods, knowing how to increase the educational efficacy, providing teaching objectives and educational spiral are the n...

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته‌های آموزش معلمان بوده است. کیفیت برنامه‌درسی براساس نه عنصر هدف، محتوا، راهبردهای تدریس، فعالیت‌های یادگیری، مواد و وسایل، ارزشیابی، گروهبندی، زمان و فضا مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد: دانشجویان رشته‌...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود