× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فراوانی ایزوله‌های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن‌های est A و elt B در نمونه‌های اسهالی کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به بیمارستان‌های تبریز

نویسندگان

  • حقی , فخری
  • ضیغمی , حبیب
  • کاشفیه , مهدی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (etec) یکی از عوامل اصلی اسهال آبکی در کودکان زیر 5 درکشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی ایزوله های اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک حامل ژن های eltb,esta در کودکان اسهالی زیر 5 سال مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تبریز بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و بر روی 450 نمونه مدفوع اسهالی جمع آوری شده از کودکان زیر 5 سال در طی ...

Background: Escherichia coli, the most frequent cause of bacterial infectious diarrhea, is responsible for an enormous burden of morbidity, mortality, and health care costs. Paradoxically, as the predominant facultative member of the normal human colonic flora, E.coli is present in most individuals as a harmless commensal. Cloning techniques are very laborious and expensive. Therefore, today in ...

اشریشیاکلی(E.Coli) فلور طبیعی مجاری گوارشی بیشتر جانوران و نیز انسان است اما برخی سویه‌های پاتوژنیک اشریشیاکلی باعث انواعی از بیماری‌های رودهای و خارج روده­ای می‌شوند. سروتیپ اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک (ETEC) شایع ترین علت بروز سندروم اسهال در نوزادان حیوانات مزرعه است. مهمترین فاکتور های مرتبط با بیماری زایی در ETEC، فیمبریه است که به عنوان عامل چسبنده و انتروتوکسین های ترشحی می باشد. مهمترین ف...

Background: Beta- lactamase enzymes are the most important resistant factors to beta lactam antibiotics among gram negative bacteria. Nowadays, the prevalence of beta- lactamase infection is increasing worldwide and drawn the scientists attention as an important subject. Due to high prevalence of bacteria contained TEM beta lactamase and AmpC enzymes, using molecular methods especially designin...

Background: Escherichia coli is one of the most common causative agent of urinary tract infection. In recent years, resistance to cephalosporins has been considerably on the rise due to production of extended spectrum beta-lactamases (ESBLs.( This study was aimed to determine the survey of CTX-M, SHV, TEM, OXA-1, PER-2, and VEB-1 which are the most famous ESBL genes in E. coli isolated from out...

چکیده زمینه و هدف: سنگ ادراری یکی از علل مهم موربیدیتی در کودکان است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در بروز سنگ‌ ادراری در کودکان زیر 14 سال بود. روش بررسی: در این مطالعه موردـ شاهدی از بین کودکان زیر 14 سال مراجعه کننده به کلینیک شهید مفتح شهر یاسوج که تشخیص سنگ ادراری در آنان بر اساس دوبار سونوگرافی تأیید شده بود، 48 کودک واجد شرایط انتخاب شده و به عنوان گروه مورد پرسشنامه حاوی ...