فراگیری مقولات واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

نویسندگان

چکیده مقاله:

اکتساب زبان دوّم به معنای فراگیری زبان در جامعه­ای است که متکلمان بومی آن زبان در آن زندگی می­کنند. این مقاله ده کودک فارسی زبان که زبان انگلیسی را در محیطی نسبتاً طبیعی و متناسب با شرایط فراگیری زبان دوّم[1] فرا می­گرفتند، مورد بررسی قرار داد. هدف تحقیق بررسی حضور یا عدم حضور مقولات واژگانی - دستوری و میزان تداخل زبان اوّل در مراحل آغازین فراگیری زبان خارجه بود. همچنین دو نظریه عمده پیرامون فراگیری مقولات واژگانی - دستوری یعنی فرضیه درخت­ کمینه/ ساختار بنیادین[2] اثر وینیکا و یانگ شولتن[3] (1996) و نظریه دسترسی/ انتقال کامل[4] اثر شوارتز و اسپراوز[5] (1996) بررسی شد. در پایان با بررسی میزان کاربرد صحیح فعل ربطی be ، این نتیجه حاصل شد که بر خلاف مقولات واژگانی، مقولات دستوری در مرحله اولیه زبان آموزی حضور ندارند و بدون تکیه فراگیر بر زبان اول – هم‌راستا با نظرات درخت­ کمینه/ ساختار بنیادین- ظاهر می­شوند.     [1].Second Language Acquisition [2].Minimal Trees/Structure Building Hypothesis [3].Vainikka & Young-Scholten [4].Full Transfer/Full Access hypothesis [5].Schwartz & Sprouse

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقولات دستوری در یادگیری واژگانی- نحوی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم کودک و میزان تداخل زبان اول

در این پایان نامه ده کودک فارسی زبان که انگلیسی را به عنوان زبان دوم می آموزند مورد بررسی قرارمی-گیرند. حالت اولیه و رشد فراگیری نحو زبان دوم کودک با توجه به حضور یا عدم حضور مقولات دستوری و میزان تداخل زبان اول تعیین می شود. به برخی از مطالعاتی که در حوزه فراگیری زبان اول صورت گرفته اند به منظور تعیین شباهت ها و تفاوت های میان فراگیری زبان اول و دوم کودک مطرح می-شوند. با تحلیل داده های جمع آور...

15 صفحه اول

اموزش بررسی امکانات در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

در دهه گذشته ، روش های نوینی در یادگری زبان خارجی و یا زبان دوم بخصوص زبان انگلیسی توسعه یافته است و در این زمینه تحقیقات نشان داده اند که از طریق زبان فراگیر باید توانایی صحبت کردن ، بیان افکار و فهمیدن عقاید دیگران را بدست بیاورد . به نظر می رسد که روش آموزس متداول در ایران تمایل به سمت آن چیزی که فریری ((آموزش بانکی )) می نامد پیدا کرده امت . این تحقیق بر آن شد که فلسغه آموزش فریری به نام آم...

متن کامل

نقش مدرس در شکل‌گیری و افزایش انگیزة فراگیری زبان روسی به عنوان زبان خارجی

در مقالة حاضر به شخصیت و عملکرد مدرس زبان روسی، به عنوان زبان خارجی،متناسب با شرایط ایران پرداخته می‌شود.در این مقاله تلاش بر آن است تا نقش مدرس زبان روسی و وظایف او در نظام آموزشی-تربیتی دانشگاه تهران بررسی شود.به همین منظور در مقالة حاضر،آرای نظریه‌پردازانی همچون مالچانوفسکی که پژوهش‌های عمده‌ای در زمینة عملکرد مدرس زبان روسی،به عنوان زبان خارجی دارد و نیز دیگر نظریه‌پردازان،مورد بررسی قرار گ...

متن کامل

جامعه شناسی زبان وتوانش های زبانی فراگیرندگان زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی

فراگیری یک زبان در محیط خارجی که امکان بکارگیری زبان را بسیار کاهش میدهد با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مدرس زبان های خارجی ملاحظه می نمائیم که دانشجویان این رشته بیشتر وقت خود را صرف حفظ کردن لغات و متون نوشتاری می کنند وکمتر مجالی برای به کارگیری این عناصر زبانی(آموخته های خود)در موقعیت های واقعی پیدا میکنند و این امر باعث می شود که دانشجویان اصل توانش ارتباطی را فراموش کنند و در این زم...

متن کامل

مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی در سخنرانی‌های دانشگاهی

توالی‌های کلیشه‌ای (Formulaic Sequences) در زبانهای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. این مطالعه با هدف مقایسه توالی‌های کلیشه‌ای در سخنرانی ها در زبان انگلیسی به عنوان مشترک(Lingua Franca) و زبان انگلیسی به عنوان زبان بومی (Native Language) انجام شده است. علاوه بر این، این مطالعه تلاش کرده است تا کارکردهای متنی و ساختاری توالی‌های کلیشه‌ای را در محتوای دو سخنرانی مورد ارزیابی قرار دهد....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 2

صفحات  95- 109

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023