فرجام نقد؛ بررسی کتاب بر سر نقد هنری چه آمده؟

نویسنده

  • طاهری, شروین
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام

در قرن پنجم هجری، گسترة سلسلۀ سلجوقیان فراتر از مرزهای ایران کنونی را در بر می‌گرفت وآنان موجب پیوند تاریخ ایران با قلمروهای همسایه شد‌ند. ازاین‌رو، بررسی تاریخ این سلسله از اهمیت دوچندان برخوردار است. در همین راستا، اثر سلجوقیان از آغاز تا فرجام، نوشتة ابوالقاسم فروزانی، در هفده فصل، تلاشی درجهت بررسی تمام جنبه‌های حکومت سلجوقی است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این‌ است که نویسنده...

متن کامل

نقد و بررسی کتاب

نقد و بررسی کتاب نام کتاب: بازارهای اقتصادی جامعه ( مقدمه ای بر اقتصاد کلان ) مولف : غلامحسین خورشیدی انتشارات : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1367 نوشته " بازارهای اقتصادی جامعه " دومین اثر منتشر شده نویسنده است و همانطور که از عنوان آن بر می ید هدف آن شناساندن ازارهای کلان به خوانندگان است. پایه مطالب این نوشته از قسمت اول کتاب " اقتصاد کلان " آقای " رابرت ال .کراچ " اخذ شده و با ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  209- 214

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023