فضاء النقد فی شروح المعلَّقات (دراسة سانکرونیة)

نویسندگان

  • سید محمد رضا ابن ‌الرسول أستاذ مساعد بجامعة إصفهان، إیران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

منهجه شروح المعلقات؛ روش شناسی شروح معلقات

چکیده از آن جایی که معلقات از آثار ارزشمند به جا مانده از دوران جاهلی بوده و در بلندای قله مضامین و صور خیال شعری ایستاده وگنجینه ای از واژگان و تعابیر آن دوره را در بر دارد، و بسیاری از ابیات آن به عنوان شاهد نحوی در کتاب های نحوی قدیم مورد استفاده علمای این علم بوده، از این رو همیشه در کانون توجه محققان و اندیشمندان بوده و در زمینه های مختلفی چون نقد ادبی، بلاغت، لغت، نحو و... مورد بررسی ...

النحو وقضایاه فی شرح النحاس علی المعلقات دراسة وصفیة

الملخّص: نظراً للمکانة المرموقة للمعلقات فی الأدب العربی، فضلاً عن أهمیتها فی العلوم المختلفة التفسیریة، واللغویة، والنحویة واحتوائها علی کثیر من الألفاظ الجاهلیة وغریبها اهتم بها کثیر من الشراح و منهم أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس فی شرحه للمعلقات، المسمی «شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات»، وأشار فیه إلی مسائل مختلفة متنوعة کالنحو، والبلاغة، والمعنی ، والنقد و... . ولهذا یرمی هذا البحث ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 7

صفحات  82- 49

تاریخ انتشار 0622-02-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023