مجموعه های موجک روی گروههای آبلی موضعاً فشرده

نویسنده

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آنتروپی روی درونریختی های گروه های آبلی موضعا فشرده

در مقدمه شرح مختصری از تعریف آنتروپی برای گروه های آبلی موضعا فشرده توسط پیترز را بیان می کنیم. این نگرش اجازه کار با درونریختی ها را به جای کار با خودریختی ها می دهد.

میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ روی گروههای موضعا فشرده

تلاشهای جدید توسط مولف های گوناگون ، بررسی مفهوم میانگین پذیری و میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ تعریف شده روی گروههای موضعا فشرده است. یکی از ابزارهای اصلی در این زمینه این است که هر تصویر همومورفیسم پیوسته از یک جبر میانگین پذیر ، میانگین پذیر است. در این پایان نامه این موضوع در خصوص میانگین پذیری ضعیف مورد بررسی قرار می گیرد. این خاصیت برای میانگین پذیری ضعیف در حالت کلی درست نیست، اما می تو...

15 صفحه اول

مشخصه سازی جبری گروههای موضعا فشرده

هدف پایان نامه حاضر ، مشخصه سازی جبری گروههای موضعا فشرده از راه مطالعه نگاشتهای جداکننده بین جبرهایی از توابع تعریف شده روی آنها می باشد.

15 صفحه اول

موجک های متعامد با محمل فشرده روی گروه های به طور موضعی فشرده ی آبلی

در این پایان نامه به معرفی و مطالعه ی فضاهای v_m برای به دست آوردن آنالیز چند ریزه ساز می پردازیم. آنالیز چندریزه ساز در فضاهای l^2 روی گروه های به طور موضعی فشرده ی آبلی که یکی از مفاهیم اصلی تیوری موجک است. برای اعداد صحیح p,n?2 تابع ??l^2 (g) را طوری تعیین می کنیم که پایه ی متعامد یکه ی تحت انتقال پایا دارد. محمل فشرده با اندازه ی هار دارد. در معادله ی مقیاس با ضریب عددی p^n صدق کند...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2020-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023