محتوای آموزشی دوره های آموزش زبان با اهداف خاص کانون زبان ایران: ارزیابی سطوح کلان، میانی، و خرد

نویسندگان

  • عصمت بابایی دانشیار رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
  • محمد شاهین تقدمی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

موفقیت یک دورۀ آموزشی مستلزم نیازسنجی، به روزرسانی مستمر و همچنین حصول اطمینان از درک متقابل و همسوی افراد ذینفع در سطوح کلان، میانی و خرد از جنبه‌های مختلف آموزشی آن دوره است. در این پژوهش، برای فراهم سازی بایسته های بازنگری و رفع اشکالات احتمالی دوره‌های نوپای آموزش زبان با اهداف خاص کانون زبان ایران صورت گرفته است. در این پژوهش که بخشی از یک برنامۀ پژوهشی گسترده است، با بهره گیری از پرسشنامه و مصاحبه‌های کیفی نیمه-ساختارمند استوار بر چارچوب نظری بالدف و کپلان (2005)، نظرات افراد در سطوح کلان، میانی و خرد کانون زبان ایران در زمینۀ محتوای آموزشی دوره‌های آموزش زبان با اهداف ویژۀ کانون زبان ایران بررسی و نتایج با بهره گیری از تحلیل محتوا و آمار توصیفی به صورت کیفی و کمی گزارش شده است. بررسی نتایج پژوهش موجود نشان از تفاوت و گاه تناقض برداشت افراد در سطوح مختلف دارد که پرداختن به آن می‌تواند نقطۀ شروع مناسبی برای بازبینی و به روزرسانی دوره‌ها باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی هم ترازی آزمونهای سراسری، محتوای کتابها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول

این پژوهش بمنظور ارزیابی همترازی محتوای کتابهای تخصصی انگلیسی سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها)، آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شد. از آن جا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، لذا از روشهای کمی (تحلیل محتوا) و کیفی (تحلیلی) استفاده شده است. جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش، آزمونهای تخصصی آموزش زب...

متن کامل

ارزیابی اولین دوره تربیت مدرس در کانون زبان ایرانیان

خلاصه مقاله : این مقاله گزارشی درباره اولین دوره جامع تربیت مدرس درکانون زبان ایران می باشد . این دوره که با حضور13 دانشجو معلم تشکیل شده6 ماه به طول انجامید . برنامه دوره در ٢ ترم ارائه شد که مجموعا ١٢٠ ساعت آموزشی را دربرگرفت . این دوره شامل اموزش مهارتهای زبانی و مباحث تئوریکی بود. هدف این پژوهش بررسی سطح کیفی آموزشی درس اصول و مهارتهای روش تدریس زبان انگلیسی در این دوره بود . اطلاعات جمع آو...

متن کامل

چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی

هدف از این پژوهش، کمک به ارتقای کیفیت آموزش زبان انگلیسی در نظام آمورشی ایران از راه بررسی و معرفی عوامل چالش زای مهم آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران می­باشد. به این منظور مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا انجام شد. برای این کار از مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی مدارس دولتی شهر تهران که از دیدگاه مسئولین آموزش و پرورش، دبیران دیگر، دانش­آموزان و اولیای آنها، شایسته ترین افراد گروه ...

متن کامل

ارزیابی هم ترازی آزمونهای سراسری، محتوای کتابها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول

این پژوهش بمنظور ارزیابی همترازی محتوای کتابهای تخصصی انگلیسی سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها)، آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شد. از آن جا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، لذا از روشهای کمی (تحلیل محتوا) و کیفی (تحلیلی) استفاده شده است. جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش، آزمونهای تخصصی آموزش زب...

متن کامل

ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان

یک رسانه با ایفای نقش آموزش محور می تواند در بهبود و روان سازی راهبردهای مدیریت آموزشی یک کشور نقشی ویژه را ایفا کند. پیدایش فناوری های نوظهور ارتباطات و اطلاعات و گره خوردن آن با صنعت رسانه منجر به شکل گیری رسانه های آموزشی دیجیتال به عنوان ابزار های نوین در نظام آموزشی کشور شد. از این رو، چگونگی تدوین و ارایه محتوی آموزشی و هم چنین، پیش بینی مقدار اثرگذاری محتوای دیجیتالی بر مخاطب به عنوان یک...

متن کامل

بررسی مهارت های فنی، آموزشی و ارزیابی معلمان ایرانی در دوره های آنلاین زبان انگلیسی

در سال های اخیر، استفاده از آموزش های برخط محبوبیت فزاینده ای در میان دانش آموزان و معلمان انگلیسی کسب کرده است (بنت و مارش، 2002؛ کامپتون، 2009؛ دیویس و رز، 2007). با این حال میزان اندکی از پژوهش ها به سمت مطالعه میزان آمادگی و دانش معلمان در آموزش های برخط سوق داده شده است(کامپتون، 2009). پژوهش حاضر به بررسی ادارک معلمان زبان انگلیسی در تدریس دوره های برخط می پردازد. شرکت کنندگان این پژوهش شا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 2

صفحات  475- 506

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023