مدلسازی ریسک اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل تحلیل بقا مبتنی بر روش اسپلاین

نویسندگان

  • محمد علی رستگار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
  • مهدی عیدی گوش گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

امروزه بانکهای کشور با معضلات جدی به لحاظ نوع داراییهایشان مواجه هستند. از جمله عواملی که منجر به این وضعیت شدهاند میتوان به کیفیت بد داراییهای بانکها اشاره داشت که علت آن را میتوان نداشتن سیستم رتبهبندی و ارزیابی درست در ریسک اعتباری دانست. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون کاکس و همچنین مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین به پیش‌بینی احتمال نکول در طول زمان پرداخته ایم. برای مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از این دو روش از 10 متغیر مربوط به 2861 نفر از مشتریان یک بانک ایرانی استفاده گردیده است. پس از انجام مدلسازی با توجه به نتایجی که از مقایسه این دو مدل با استفاده از روش ROC به دست آمد، مدل رگرسیون کاکس با معیار AUC=0.799 از کارایی بالاتری نسبت به مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین با معیار AUC=0.746 لجستیک مبتنی بر اسپلاین برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران با استفاده از روش تحلیل بقا

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین‌منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از م...

متن کامل

برآورد ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل چند بعدی ترجیحات (مطالعه موردی: یک بانک تجاری در ایران)

چکیده هدف این مقاله ارزیابی و پیش‌بینی ریسک اعتباری شرکت‎های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه‌ای و 25 درصد برون نمونه‌ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت‎های مالی و عملکرد آن‎ها نزد بانک طی سال‌های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش‌بینی رفتار...

متن کامل

مدل‏سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف ...

متن کامل

رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک ها برحسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوششی داده‌ها : مطالعه موردی شعب بانک کشاورزی

هدف اصلی این مقاله رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش داده ها می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه-ای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران، 286 شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن داده های نامناسب تنها 75 شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24 ماهه با سررسید پایان اردیبهشت ماه 1384 تسهیلات دریافت کرد...

متن کامل

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

بانک­های تجاری به منظورمدیریت ریسک اعتباری، از روش­های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می­کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی اعتباری استفاده شده است. برای ساخت مدل امتیازدهی اعتباری داده­های مربوط به 282 شرکت کوچک و متوسط وام­گیرنده از یکی از شعب ب...

متن کامل

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها با رویکرد داده کاوی مورد مطالعه: مشتریان حفوقی بانک تجارت استان تهرانبانک های تجاری به منظور مدیریت ریسک اعتباری، از روش های امتیازدهی اعتباری متفاوتی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت-های متقاضی تسهیلات اعتباری استفاده می کنند. در این تحقیق از یک روش پارامتریک (رگرسیون لجستیک) و یک روش ناپارامتریک (درخت تقسیم و رگرسیون) برای ایجاد مدل امتیازدهی ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 34

صفحات  167- 184

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023