مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

نویسندگان

  • ابراهیم پذیرا
  • فریبرز عباسی
  • محمدمحمودیان شوشتری
چکیده مقاله:

در این مقاله مدل اینرسی صفر برای شبیه سازی مراحل مختلف آبیاری نواری وتخمین عوامل طراحی ارائه و معادلات آن با روش تفاضل های محدود به طریقه غیر صریح حل شده است. نتایج عددی مدل با داده های مزرعه ای و همچنین نتایج عددی مدلهای هیدرودینامیک باست و استرلکف مقایسه گردیده است. نتایج مقایسه بیانگر آن است که مدل ‘ زمانهای پیشروی ‘ پسروی وحجم آب نفوذ یافته را با دقت خوبی تخمین می زند. ولی حجم رواناب سطحی را اندکی کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می نماید . مدل نسبت به مدلهای باست و استرلکف بخصوص در فاز پسروی از دقت نسبتا بالاتری برخورداراست. این مدل ساده بوده وحافظه کمی از کامپیوتر را اشغال نموده وهمچنین زمان کمی برای اجرای آن مورد نیاز است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

یک مدل ریاضی جدید برای طراحی بهینه آبیاری نواری بر مبنای تحلیل حساسیت ضریب وزنی شاخص‌ها

As pressurized irrigation is not possible for all circumstances, the use of modern techniques in surface irrigation is essential. In this paper, BISEDOM, a new mathematical model for evaluation, design and optimization of border irrigation is introduced. The effects of weighting coefficients of indicators are investigated based on the potential to improve and the most appropriate weighting sche...

متن کامل

مدل اینرسی صفر برای مرحله پیشروی در آبیاری جویچه ای با استفاه از روش المان محدود

در این پایان نامه مدل اینرسی صفر به منظور شبیه سازی مرحله پیشروی آبیاری جویچه ای بکار گرفته شده و معادلات مربوط به آن به روش المان محدود (روش گالرکین) حل گردیده است . روش حل با اعمال روش المان محدود (روش گالرکین) و بکارگیری المانهای یک بعدی برای حل عددی معادلات اینرسی صفر بنا شده است . همچنین یک مدل کامپیوتری به منظور شبیه سازی مرحله پیشروی آبیاری جویچه ای ارائه شده است . با منظور نمودن عمق واق...

15 صفحه اول

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم تخمین ارتفاع در ارتفاع‌سنج ترکیبی بارومتریک-اینرسی با استفاده از کنترل مدل پیش‌بین

در این مقاله، به طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم جدیدی بر مبنای کنترلر مدل پیش‌بین، به منظور کاهش خطای تخمین ارتفاع در کانال عمودی سامانه‌ی ناوبری اینرسی پرداخته می‌شود. در سامانه‌های ناوبری اینرسی ناپایداری کانال عمودی نه‌تنها سبب می‌شود که خطای اندازه‌گیری ارتفاع به صورت نمایی افزایش یابد، بلکه منجر به کاهش دقت در تخمین سایر متغیرهای حالت ناوبری نیز می‌شود. این موضوع اهمیت و ضرورت ارایه‌ی الگوریت...

متن کامل

بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر

در بسیاری از کشورهای جهان، آبیاری سطحی یکی از مهم ­ترین روش ­های آبیاری اراضی فاریاب است و  بیش از 90 درصد اراضی فاریاب هنوز با روش­ های سطحی آبیاری می­شوند. تعیین ابعاد بهینۀ قطعات آبیاری و سایر عوامل طراحی و مدیریت آبیاری، شامل شیب، دبی ورودی و مدت زمان آبیاری نقش زیادی در افزایش راندمان کاربرد آبیاری و کاهش هزینه­ های بهره‌برداری و تولید دارد. این پژوهش با هدف تعیین ابعاد و پارامتر­های طراحی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023