مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای غیر خطی تابع تولید بیولوژیک محصولات زراعی و بهینه سازی به طور همزمان(ENLPM)

نویسنده

  • غلامرضا پیکانی
چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از مشاهدات (27نمونه آماری) تابع تولید بیولوژیکی گندم متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم، سال 1975 میلادی و بکارگیری از مدل بسط داده شده (ENLPM) ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم) محصول گندم با پارامترهای غیر خطی تخمین زده شد و همزمان با آن تصمیمات بهینه (حداکثر سازی سود) و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع هزینه متغیر تولید، عرضه محصول گندم و تقاضا برای نهاده ها متناسب با یک تابع تولید بیولوژیکی با پارامترهای غیر خطی به عمل آمد. نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روش (ENLPM) این امکان را فراهم می‌سازد در مواقعی که امکان استفاده از روش حداقل مربعات (OLS) برای تخمین پارامترهای غیر خطی مدلهای رگرسیونی ممکن نیست و نیز کاربرد الگوریتم‌های مختلف(Gauss – Newton, …) برای تخمین حداقل مربعات غیرخطی (وقتی سیستم معادلات نرمال غیر خطی باشد) دشواریهای خاصی دارند، استفاده از روش جدید (ENLPM) میتواند نه تنها ساختار مدلهای آماری پیچیده را در تخمین پارامترهای غیر خطی مدلها را تست کند، بلکه همزمان با تخمین این پارامترها تصمیمات بهینه سازی را نیز انجام دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای غیر خطی تابع تولید بیولوژیک محصولات زراعی و بهینه سازی به طور همزمان(enlpm)

در این پژوهش با استفاده از مشاهدات (27نمونه آماری) تابع تولید بیولوژیکی گندم متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم، سال 1975 میلادی و بکارگیری از مدل بسط داده شده (enlpm) ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم) محصول گندم با پارامترهای غیر خطی تخمین زده شد و همزمان با آن تصمیمات بهینه (حداکثر سازی سود) و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلاعات اقتصادی پیرامون توابع هزینه متغیر تول...

متن کامل

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( ENLPM )

در این پژوهش - با استفاده از مشاهدات ( 27 نمونه آماری ) تابع تولید بیولوژیکی گندم که متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم در مکزیک است و بکار گیری روش OLS تحت نرم افزار EVIEWS و نیز با بهره گیری از مدل ابداعی ENLPM ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم ) تخمین زده شد همزمان با آن مسئله چگونگی حداقل هزینه ترکیب نهاده ها ( کود و آب ) در تولید و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد ا...

متن کامل

مدل برنامه ریزی ریاضی غیر خطی بسط داده شده جهت تخمین پارامترهای تابع تولید و بهینه سازی به طور همزمان ( enlpm )

در این پژوهش - با استفاده از مشاهدات ( 27 نمونه آماری ) تابع تولید بیولوژیکی گندم که متعلق به یک ایستگاه تحقیقات گندم در مکزیک است و بکار گیری روش ols تحت نرم افزار eviews و نیز با بهره گیری از مدل ابداعی enlpm ضرایب فنی تابع تولید بیولوژیکی چند جمله ای (درجه دوم ) تخمین زده شد همزمان با آن مسئله چگونگی حداقل هزینه ترکیب نهاده ها ( کود و آب ) در تولید و نیز تحلیل حساسیت های لازم برای ایجاد اطلا...

متن کامل

کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و غیر خطی

با طراحی شبکه مناسب بین فرآیندهای مصرف کننده آب در صنایع فرآیندی و شیمیایی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی جهت استفاده مجدد از پساب یک فرآیند به عنوان آب تغذیه سایر فرآیندها می توان میزان تولید پساب را کاهش داد . این امر نه تنها موجب کاهش حجم واحدهای تصفیه می شود بلکه صرفه جویی در مصرف آب و مواد مصرفی را نیز به دنبال دارد . در این مقاله از روش برنامه ریزی خطی (LP) و برنامه ریزی غیر خطی (NLP)...

متن کامل

یک رویکرد غیر خطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی تولید دسته ای محصولات فساد پذیر

یکی از فرآیندهای تولید محصول ، روش تولید دسته ای است و اگر برنامه ریزی مناسبی برای آن صورت گیردهزینه های تولید، کاهش قابل توجه خواهد داشت . این روش تولید در صنایع مختلفی همچون شیمیایی، قطعاتمکانیکی و صنایع پلیمری کاربرد زیادی دارد . در مقالات ارائه شده 20 سال اخیر با وجود تمرکز زیادی که بر روی حلمسائل برنامه ریزی تولید دسته ای شده است، عامل موثر عمر قفسه ای محصول بسیار کم رنگ بوده است . در این ...

متن کامل

مقایسه توابع هدف مختلف در تخمین فراسنج‌های بهینه ماسکینگام خطی و غیر خطی

پیش بینی و مهارکردن سیلاب یکی از مسائل مهم و اساسی در مدیریت سامانه­های منابع آب به منظور بهره­برداری بهینه از توان های موجود می باشد. در علم آب نهر­های باز و مهندسی رودخانه مطالعه و تحلیل این گونه مسائل با استفاده از روش­های روندیابی سیلاب انجام می­گیرد. یکی از بهترین و کاربردی ترین روش­ها در روندیابی آبشناسی رودخانه­ها، "شبیه ماسکینگام" است. برای تعیین و تخمین فراسنج­های ماسکینگام روشهای تجرب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023