مدل تلفیقی توانمندسازی منابع انسانی برای مقابله با فساد اداری

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن در پایش و کنترل فساد اداری برای برخورداری از سلامت در نظام اداری کشور صورت گرفته است. نخست، گزارش به تحلیل تحقیقی سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری می‌پردازد. آنگاه سیاست‌های مرتبط با موضوع پژوهش را تعیین و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده آنها را برمی‌شمرد. از آنجا که این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است، پس از ارائه تعریف‌ها و مفاهیم کلیدی واژگان به رویکردها، مدل‌ها و مطالعات انجام یافته دربارۀ توانمندسازی نیروی انسانی و مدل عملیاتی توانمندسازی مدیران می‌پردازد، سپس تعریف فساد اداری و انواع این مسئله خطیر و بحران‌زا در ایران و جهان تبیین و بررسی می‌شود. در پایان، بر پایه یافته‌های پژوهش مدل مطلوب برای ارتقای توانمندی مدیران به منظور سالم‌سازی نظام اداری و پایش فساد اداری و راهکارهای عملی ارائه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ‌سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها

مقالۀ حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل مطلوب فرهنگ‌سازمانی اسلامی برای مقابله با فساد اداری در سازمان‌ها تدوین شده است. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به آموزه‌های دینی، مفاهیم ارزشی و نظریه‌های علمی مربوطه، ابتدا ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ اسلامی مورد شناسایی قرار گیرند؛ سپس به‌منظور سنجش روایی مدل، به مرحلۀ آزمون گذاشته شوند. روش تحقیق حاضر ترکیبی (شامل دو طیف مطالعۀ کیفی-کمی) با رویکرد ...

متن کامل

مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در نظام اداری ایران

این پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد با هدف ارائه مدل اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در ایران انجام شده است. 14 مصاحبه با خبرگان ادبیات موضوع انجام شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرآیند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین: شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، ش...

متن کامل

توسعه مدل پویا برای تحلیل فساد اداری در ایران

طی دهه‌های گذشته، مطالعات زیادی در مورد فساد اداری انجام شده که این مطالعات معمولاً از یک بعد به بررسی فساد پرداخته‌اند در‌حالی‌که فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی است که از سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... تأثیر می‌پذیرد و بر آنها تأثیر می‌گذارد. برای مبارزه با فساد بایستی به شناخت صحیح و همه‌جانبه از آن و بررسی علل ریشه‌ای بروز این پدیده پرداخت. آقای دکتر محمد امان‌اله در سال 2012 طی پایان‌ن...

متن کامل

طراحی مدل بازدارندۀ فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه

هدف: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل بازدارندگی فساد اداری با اتکا به آموزه‌های نهج‌البلاغه انجام شد. روش: روش این تحقیق، کیفی از نوع اکتشافی بود. برای رسیدن به هدف تحقیق از تحلیل مضمون کتاب نهج‌البلاغه دکتر دلشاد تهرانی استفاده شد. برای انجام مصاحبه‌ها و همچنین تأیید یافته‌های کیفی نیز به صورت هدفمند از 15 نفر از خبرگان حوزوی بهره گرفته شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون، تعداد 40...

متن کامل

ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی ازسازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوببرای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکارکنترل اجتماعی است. در این نظریه برای الگوی مناسب حکمرانی در سیستم های دولتی ترکیبی از ا...

متن کامل

بررسی تطبیقی کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری­که کشورها را به سمت همکاری بین­المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم­ترین اسناد بین­المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و  از طرفی مهم­ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  43- 80

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023