مدل ریاضی نفوذ آب در آبیاری قطره ای

نویسندگان

  • جمال محمد ولی سامانی استادیار گروه مهندسی تاسیسات آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  • سید محمود رضا بهبهانی استادیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
  • علی رحیمی خوب مربی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم در طراحی سیستم آبیاری قطره ای تعیین جبهه رطوبت خاک ناشی از یک قطره چکان نقطه ای می باشد. در این بررسی، یک مدل ریاضی برای پیش بینی موقعیت جبهه رطوبت خاک در حین آبیاری با یک قطره چکان موضعی برای یک خاک همگن در شرایط ناپایدار ارائه شده است. این مدل معادله دیفرانسیل حاکم بر جریان غیر اشباع در سیستم مختصات استوانه ای با روش عددی ضمنی غیر مستقیم (ADI) را حل می نماید. نتایج مدل بیان شده با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت و همخوانی خوبی ملاحظه گردید. ارزیابی بیلان جرمی مدل بین جریان های ورودی آب به خاک و تغییرات رطوبت در پروفیل خاک نشان دادکه حدود 5 درصد خطا در محاسبات وجود دارد که در کارهای عملی آبیاری ناچیز است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

The emitter discharge is affected by parameters such as pressure, irrigation water temperature, manufacturer’s coefficient of variation, and emitter clogging. In order to study the effects of irrigation water temperature on emitter discharge and to determine the discharge-pressure variations and manufacturer’s coefficient of variations, an experimental trickle irrigation system was designed and...

متن کامل

تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

The emitter discharge is affected by parameters such as pressure, irrigation water temperature, manufacturer’s coefficient of variation, and emitter clogging. In order to study the effects of irrigation water temperature on emitter discharge and to determine the discharge-pressure variations and manufacturer’s coefficient of variations, an experimental trickle irrigation system was designed and...

متن کامل

تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری بر گرفتگی قطره چکانها در آبیاری قطره ای

به منظور مطالعه تأثیر ترکیبات شیمیایی مختلف آب آبیاری برگرفتگی قطره چکانها یک سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از چهار کیفیت آب آبیاری که از نظر غلظت املاح و پ-هاش با یکدیگر متفاوت بودند در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد آزمایش قرار گرفت.چون حساسیت قطره چکانهای مختلف در برابر گرفتگی شیمیایی متفاوت می باشد،از چهار نوع قطره چکان متداول که عبارت بودند از قطره چکانهای ...

متن کامل

اثر آب شور مغناطیسی شده بر اصلاح آب و خاک در آبیاری قطره ای

به‌دلیل محدودیت منابع آب، تاکید بسیار زیادی بر استفاده موثر‌تر از منابع آب موجود و استفاده از آب‌های تلف شده و آب‌های شور و لب‌شور برای آبیاری می‌شود. لذا برای داشتن یک کشاورزی موفق لازم است فرایند شوری تحت کنترل در آید. برای اصلاح آب و خاک می‌توان از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد. در این پژوهش مقدار رطوبت و شوری خاک اطراف قطره‌چکان‌ها در مراحل مختلف آبیاری، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شام...

متن کامل

تأثیر دمای آب آبیاری در دبی برخی قطره چکانهای ساخت ایران در آبیاری قطره ای

دبی قطره چکان تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون فشار، دمای آب آبیاری، ضریب تغییرات ساخت و گرفتگی قرار دارد. به منظور مطالعه تأثیر دمای آب آبیاری بر دبی قطره چکان ها، تعیین تغییرات دبی نسبت به فشار، و تعیین ضریب تغییرات ساخت، یک سیستم آبیاری قطره ای آزمایشی در محل گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و بررسی گردید. چون حساسیت قطره چکان های مختلف نسبت به تغییرات دمای آب آبیاری مت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره های 1 و 2

صفحات  33- 42

تاریخ انتشار 2000-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023