مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین)

نویسندگان

  • حسین شعبانعلی فمی
  • حمید موحدمحمدی
  • فرحناز رستمی
  • هوشنگ ایروانی
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونی های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان آق قلا)

به کارگیری بی رویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونی های تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب می شوند که شناسایی میزان پایدا...

متن کامل

بررسی عوامل انسانی و تکنیکی مؤثر بر سطح عمقی شدن کشت در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی: بهره برداران خانوادگی صیفی کار شهرستان کرمانشاه)

نظام بهره برداری خانوادگی پس از اصلاحات ارضی شایع ترین نوع نظام بهره برداری زراعی در ایران شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده از تکنولو‍ژی، گرایش به نوگرایی و برخورداری از نیروی کار زراعی و متغیر زمینه ای سطح تحصیلات کشاورزان با سطح عمقی شدن کشت در بین بهره برداران خانوادگی می پردازد. مسئله اساسی این است که به علت روند رو به رشد جمعیت، تقاضا برای افزایش سطح زیر کشت و فشار بر اراضی زراعی...

متن کامل

بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان

در این پژوهش، تأثیر نظام بهره‌برداری بر بهره‌وری محصول سیب‌زمینی در سال زراعی 90-1391 بررسی شده است. داده‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای خوشه‌ی و 208 پرسشنامه از کشاورزان و صاحبان مزارع در استان‌های کردستان و همدان جمع‌آوری گردید. در این مطالعه برای محاسبه تأثیر نظام‌ بهره‌برداری از متغیرهای موهومی در تابع تولید استفاده شد. جهت انتخاب تابع تولید مناسب تابع‌های انعطاف‌پذیر و غیر انعطاف‌پذ...

متن کامل

تحلیلی بر آسیب پذیری نظام بهره برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران

نظام­های بهره­برداری خانوادگی، یکی از رایج­ترین نظام­های بهره­برداری از زمین در استان کرمانشاه است. بررسی­ها نشان می­دهد پژوهش های اندکی در رابطه با سنجش آسیب­پذیری این نظام در استان کرمانشاه صورت گرفته است، درحالی که  سنجش آسیب پذیری می­تواند راهنمای خوبی برای برنامه­ر­یزان و سیاستمدارن در تدوین برنامه­ها، تخصیص منابع در سطح های مختلف و افزایش آگاهی­های عمومی از ریسک­ها باشد. ازاین رو، در پژوه...

متن کامل

بررسی تأثیر مدیریت چرا بر وضعیت و تولید علوفه مراتع در نظام های مختلف بهره برداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی دماوند شهرستان آمل)

رویکرد کلی نگر و اکوسیستمی در مدیریت مراتع کشور اقتضا می کند تا تمـامی اجزای اکوسیـستـم و روابط آنها به خوبی شناخته شوند. این شناخت لازمه مدیریت پایدار و برنامه ریزی صحیح در مراتع است. هدف کلی این تحقیق تحلیل همبستگی و تأثیر رعایت شاخص های مدیریت چرایی بر وضعیت و تولید علوفه مراتع در سه نظام بهره برداری شورایی، مشاعی و افرازی سامان های عرفی مراتع ییلاقی دماوند در شهرستان آمل است. در این راستا 1...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-37  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023