× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

« مدیریت چیست » ؟

نویسنده

  • مسلمی دینه سری, ماهروز

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

شاید اغلب مدیران در جریان کار با موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته اند و این مساله را در سازمان بگونه ای تجربه کرده اند. هر مدیری در مواجهه با تعارض به شیوه ای خاص عمل می کند. مدیری خونسرد از کنار مساله می گذرد و آن را نادیده می گیرد. مدیر دیگری واکنش های شدید از خود بروز می دهد و مدیر دیگر برخورد مسالمت آمیزی را برای حل تعارض در پیش می گیرد. شاید برای مدیران جالب و آموزنده باشد که از سبک خود ...

شاید اغلب مدیران در جریان کار با موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته اند و این مساله را در سازمان بگونه ای تجربه کرده اند. هر مدیری در مواجهه با تعارض به شیوه ای خاص عمل می کند. مدیری خونسرد از کنار مساله می گذرد و آن را نادیده می گیرد. مدیر دیگری واکنش های شدید از خود بروز می دهد و مدیر دیگر برخورد مسالمت آمیزی را برای حل تعارض در پیش می گیرد. شاید برای مدیران جالب و آموزنده باشد که از سبک خود ...