مطالعه اثرات سفتریاکسون بر پارامترهای اسپرم، آسیب DNA اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش سوری

نویسندگان

  • حسن زاده, شاپور
  • سید آبادی, مرتضی
چکیده مقاله:

زمینه و هدف:  سفتریاکسون یکی از مشتقات سفالوسپورین­ها می­باشد که در درمان عفونت­های تنفسی و مننژیت مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر سفتریاکسون بر کمیت، کیفیت، آسیب و توان باروری آزمایشگاهی و روند رشد جنین­ها در موش سوری بالغ بود. روش بررسی: 40 قطعه موش سفید کوچک آزمایشگاهی به طور تصادفی به سه گروه تقسیم­ شدند: گروه کنترل که روزانه سرم فیزیولوژی به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند، گروهای تیمار 1 و 2 که روزانه داروی سفتریاکسون را به ترتیب با دوز mg/kg 20 و mg/kg 50 از طریق تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. متعاقب 7 و 45 روز  از شروع تیمار، نمونه­برداری انجام شد. پارامترهای اسپرم شامل تعداد اسپرم­ها، درصد اسپرم­های زنده، درصد اسپرم­های بالغ، آسیب به DNA اسپرم، وضعیت آنزیم­های آکروزومی، درصد زیگوت، جنین­های دوسلولی و بلاستوسیست­ها مورد بررسی قرار گرفتند. داده­ها با روش آماری Repeated Measure آنالیز شدند و سطح معنی­داری 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته­ها: داروی سفتریاکسون باعث کاهش معنی­دار (05/0>p) تعداد اسپرم­ها، درصد اسپرم­های زنده، افزایش درصد اسپرم­های نابالغ و با DNA آسیب­دیده در گروه­های تیمار در مقایسه با گروه کنترل شد. سفتریاکسون در هر دو دوز مصرف شده باعث کاهش درصد زیگوت، جنین­های دو سلولی، بلاستوسیست در مقایسه با گروه کنترل و افزایش درصد جنین­های متوقف شده، گردید. نتیجه­گیری: سفتریاکسون با اثر بر فاکتورهای کیفی و کمی اسپرم، باعث کاهش توان باروری اسپرم در موش سوری می­گردد. کلید واژه­ها: سفتریاکسون، پارامترهای اسپرم، آسیب DNA، لقاح داخل آزمایشگاهی، موش سوری وصول مقاله :3/11/94 اصلاحیه نهایی:9/11/95 پذیرش:18/11/95

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر سفتریاکسون بر هیستولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی ‌بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش سوری

زمینه و هدف: سفتریاکسون آنتی‌بیوتیکی از نسل سوم خانواده سفالوسپورین‌ها بوده و اثر وسیع‌الطیفی بر باکتری‌ها دارد. اخیراً نیز اثرات سوء آن بر سیستم تولیدمثلی مطرح شده است. این مطالعه با هدف اصلی بررسی اثرات نامطلوب سفتریاکسون بر بافت بیضه در موش سوری بالغ انجام شد. روش بررسی: 40 قطعه موش سوری نر بالغ به‌طور تصادفی در پنج گروه دسته‌بندی شدند: گروه کنترل که سرم فیزیولوژی دریافت کردند؛ گروه‌های آزمای...

متن کامل

نقش آسیب DNA اسپرم در روش های کمک باروری

امروزه استفاده از روش های کمک باروری، بهترین گزینه برای رفع مشکلات زوج های نابارور است. میزان موفقیت این روش ها به عوامل متعددی از جمله سلامت کامل تخمک و اسپرم بستگی دارد. در طی لقاح طبیعی و روش لقاح آزمایشگاهی (IVF)، احتمال نفوذ اسپرماتوزوای غیر بالغ و ناسالم به داخل تخمک توسط سد زونا پلاسیدا به حداقل می رسد در صورتی که در روش میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم به داخل سیتوپلاسم تخمک، این سد وجود ندا...

متن کامل

اثر آترازین بر روی پارامترهای اسپرمی و توان باروری آزمایشگاهی در رت های بالغ

زمینه و هدف: آترازین علف کشی است که به طور گسترده برای کنترل علف‎های هرز توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می‎گیرد. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر آترازین به عنوان یک علف کش بر روی کیفیت، تغییرات dna اسپرم، توان باروری آزمایشگاهی و رشد جنین در رت‎های نر بالغ می‎باشد. مواد و روش‎ها: در این مطالعه تجربی از 42 رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 5±170 گرم استفاده شد. رت‎ها به سه گروه شامل گروه کنترل و دو...

متن کامل

مطالعه اثر sulpiride در ساختاربافتی بیضه، کیفیت اسپرم و توان باروری در موش سوری نر

باروری جنس نر به عملکرد صحیح سیستم پیچیده ای از اعضاء، ترشح مناسب گنادوتروپین ها و تعادل بین آندروژن و دیگر هورمون های موضعی که برای اسپرماتوژنز ضروری هستند بستگی دارد. بیشتر داروهای آنتی سایکوزی دارای اثرات متعددی بر محور هیپوتالاموسی- هیپوفیزی هستند که افزایش پرولاکتین یکی از آن ها است. عوامل هیپوتالاموسی و هیپوفیزی باعث ایجاد تغییر در میزان پلاسمایی هورمون هایی مثل پرولاکتین، lh و fsh می شون...

ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

Background and purpose: Oxidative stress is amongst the factors that change the parameters of sperm and embryo development. This study investigated the protective effects of vitamin E on sperm parameters and In Vitro Fertilization (IVF). Materials and methods: In the present study, male mice were divided into four groups to recieve physiological saline (control group), PHZ, vitamin E +PHZ, and...

متن کامل

ارزیابی تاثیر محافظتی اتیل پیروات بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین

زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو می تواند از دلایل تغییر در پارامتر اسپرم وتوقف رشد جنین از رحم باشد که منجر به از بین رفتن در اثر نکروز یا مرگ برنامه ریزی شده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی اتیل پیرواتEthylpyruvate (EP)  بر پارامتر های اسپرم و روند لقاح داخل آزمایشگاهی در شرایط تنش اکسیداتیو حاصل از کمخونی همولیتیک القاء شده توسط فنیل هیدرازین Phenylhydrazine (PHZ) می باشد. روش بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 2

صفحات  48- 63

تاریخ انتشار 2017-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023