مطالعه اثر تجویز طولانی مدت کتوکونازول بر ضرایب اسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

نویسندگان

  • سید اسماعیل صفوی گروه بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
  • فرهاد عظیمی دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
  • میر هادی خیاط نوری گروه فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

     کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع‌الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماری‌های قارچی می‌باشد. علاوه بر اثر ضد قارچی، مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئید‌ها و هورمون‌های جنسی اثر مهاری دارد. همچنین مصرف کتوکنازول باعث کاهش مقدار تستسترون در خون و تغییرات بافتی مختلف در بافت بیضه حیوانات آزمایشگاهی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز طولانی مدت کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری می‌باشد. در این مطالعه تجربی، از 50 سر موش سوری نر استفاده شد که به 5 گروه 10تایی تقسیم شدند. موش‌های سوری دوز 50 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را روزانه به مدت 15 روز، 1، 2 و 3 ماه از راه خوراکی دریافت کردند. یک گروه به عنوان شاهد و 4 گروه دریافت کننده کتوکنازول بودند. بعد از گذشت زمان‌های ذکر شده نمونه بافت بیضه اخذ گردید و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین، از لحاظ شاخص‌های اسپرماتوژنز شامل: ضریب تمایز لوله‌ای (TDI)، ضریب اسپرمیوژنز (SI) و ضریب بازسازی (RI) مطالعه شد. نتایج نشان داد که SI و RI در روز پانزدهم و TDI، SI و RI در ماه‌های اول، دوم و سوم بعد از تجویز دارو در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی‌دار (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن ...

متن کامل

مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می باشد. مطالعات نشان داده اند که این دارو روی تولید هورمون های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد nmri با وزن g3...

متن کامل

تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (Experimental) روی ...

متن کامل

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از اثر ترمیمی ویتامین ث بر بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت مس

 مقدمه و هدف: از آنجا که مس به عنوان یکی از عناصر دارای اثر سمیت بر بافت بیضه مطرح می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر ترمیمی ویتامین ث بر بافت بیضه به دنبال تجویز طولانی مدت مس در موش سوری می باشد.  مواد و روش کار: بدین منظور 48 سر موش نر بالغ، نژاد NMRI در 4 گروه به شرح زیر بررسی شدند:  گروه نرمال: شامل موشهایی که روزانه 2/0 میلی لیتر به روش گاواژ و 1/0 میلی لیتر به روش داخل صفاقی آب مق...

متن کامل

ارزیابی هیستوپاتولو‍ژیک اثر مصرف طولانی مدت ترامادول بر بافت بیضه در موش سوری

چکیده: ترامادول خاصیت ضددردی دارد.این دارو برای درد های متوسط تا شدید مورد استفاده قرار می گیرد، ترامادول دستگاه تولید مثل را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 63 سر موش نر بالغ به 3 گروه تقسیم شدن. گروه های t1وt2 هر کدام به ترتیب 10 و 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ترامادول داخل صفاقی در روز دریافت کردند.گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. در هفته های 3 و 6 و 12 بعد از شروع درمان 7 موش از هر گروه برر...

ارزیابی هیستومورفومتریک تاثیر مطلوب عصاره گیاه مرزنجوش بر بافت بیضه موش سوری به دنبال تجویز طولانی مدت سولفات مس

چکیده مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی اثر حفاظتی عصاره ی گیاه مرزنجوش بر ضایعات پاتولوژیک ایجاد شده در بیضه پس از مصرف طولانی مدت مس انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 45 سر موش سوری نردر قالب 3 گروه 15 تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول (گروه کنترل) طی دوره مطالعه روزانه 1/ 0 میلی لیتر به روش گاواژ آب مقطر دریافت نموده و به صورت آزاد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. گروه دوم (گروه مس) م...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4 (8) زمستان

صفحات  285- 293

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023