× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه اثر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

نویسندگان

  • علی بنسبردی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
  • محسن اسماعیلی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر  بهره وری نیروی انسانی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 308 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980)، رهبری تحول گرا باس (2003) و پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر توانمندسازی روانشناختی و بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی بر بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت داشته و در رابطه بین رهبری تحول گرا و   بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی جزئی دارد. بنابراین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آن ها   می توانند عوامل موثری در جهت بهبود بهره وری نیروی انسانی باشند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحول‌گرا بر تعالی سازمانی دانشگاه پیام نور با نقش واسطه‌ای توانمندسازی ساختاری و روان‌شناختی کارکنان، به روش توصیفی- همبستگی در یک نمونه 362 نفری از کارکناندانشگاه‌های پیام نور استان همدان انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از 4 پرسشنامه روا و معتبر و برای تحلیلداده‌های گردآوری‌شده، از آزمون‌های...

 هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق تاثیر ابعاد عدالت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان می‌باشد. در این پژوهش رهبری اخلاقی به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی روانشناختی به عنوان متغیر وابسته و ابعاد عدالت سازمانی بعنوان متغیر میانجی می‌باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع...

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معدلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 860 نفر اعلام شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. که در نها...

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. روش شناسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد 270 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دا...

در طی دهه گذشته، شرکت‌ها به شکل فزاینده‌ای به ارزش مدیریت دانش جهت کسب مزیت رقابتی پی برده‌اند. دو بعد عمده مدیریت دانش عبارتند از یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی. علی‌رغم تحقیقات بسیار زیادی که در زمینه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی انجام‌گرفته است، تاکنون در زمینه فراموشی سازمانی و مدیریت آن مطالعه و بررسی زیادی انجام‌نشده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری اصیل در فراموشی سازمانی هدفمن...

نیروی انسانی، به عنوان با ارزش ترین سرمایۀ هر سازمانی محسوب می شود و اهمیت آن به عنوان مهم ترین عامل در زنجیرۀ عملیاتی هر سازمان، پیش از این به اثبات رسیده است. هدف این پژوهش بررسی روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و جامعۀ آماری را کارکنان ادارۀ تربیت بدنی دانشگاه های آزاد سراسر کشور در 1395 تشکیل داده اند(300 نفر). تمام جامعۀ آماری به روش کل شمار به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. ...