مطالعه اقتصادی روستاهای شهرستان کرج

نویسنده

  • دکتر مجید کوپاهی
چکیده مقاله:

در این مطالعه روستاهای شهرستان کرج که تعداد آنها بالغ بر 533 آبادی است بر حسب تعداد خانوارهای ساکن آنها به پنج گروه تقسیم گردید. از هر گروهی برحسب جمعیت آن گروه درمقایسه با جمعیت کل روستائی شهرستان کرج تعدادی بطور تصادفی انتخاب گردید. ازهر روستای انتخاب شده تعدادی خانوار‘ متناسب با جمعیت آن روستا بطور تصادفی انتخاب شد. از هر خانوار انتخاب شده پرسشنامه ای پر شد. کلا از 1427 خانوار پرسشنامه پرشد. ولی فقط تعداد 391 عدد آنها کامل بود. البته از بقیه پرسشنامه ها هم تا حد امکان استفاده شد. نتایج بدست آمده به ترتیب زیر بود: 1) هر خانوار نمونه بطور متوسط دارای 88/5 نفر بود. تعداد زیادی از افراد این خانوارها را افراد جوان تشکیل می داد. 2) میزان بی سوادی وکم سوادی در بین افراد نمونه قابل ملاحظه بود(44 درصد افراد بالاتر از هفت ساله بیسواد بودند.) لکن شدت آن در بین زنان بیشتر از مردان بود(55 درصد زنان در مقایسه با 34 درصد مردان در سنین بالای هفت سالگی بیسواد بودند) 3) از زارعتهای مختلف بزرگترین رقم در آمد خالص درهکتار را لوبیا‘ نخود و پنبه تشکیل می داد. 4) بالاترین رقم خود مصرفی مربوط به گندم (66 درصد) وکمترین آن مربوط به چغندرقند (صفر درصد) بود. 5) زارعین نمونه دامداری را اغلب بمنظور خودمصرفی انجام می دادند. بخصوص در نواحی که راههای ارتباطی کافی وجود نداشت این موضوع بیشتر بچشم می خورد. در آمد حاصل ازهر راس ماده گاو بیشتر از سایر انواع دامها بود. در مقایسه با زراعت‘ در آمد یک راس ماده گاو بیشتر از در آمد حاصل از یک هکتار زراعت گندم بود. 6) مبلغ وامی که زراعین دریافت کرده بودند ناچیز وکوتاه مدت و با بهره زیاد بود.هنوز زارعین علاقمند بدریافت وام از بارفروشان بودند. 7) درآمد متوسط سالانه زارعین (77903 ریال) کمتر از خوش نشینان(96280ریال) بود. البته اگر افزایش قیمت زمین در نظر گرفته شود این اختلاف کمتر خواهد بود. در هر دوگروه توزیع درآمد بطور چشمگیری اریب بود بطوریکه سی درصد خانوارهای نمونه فقط هفت درصد کل درآمد را داشتند در صورتیکه 9 درصد خانوارهای نمونه که درلایه در آمدی بالا قرار داشتند نزدیک چهل درصد در آمد را بخود اختصاص داده بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اجتماعی–اقتصادی اثرات خشک‌سالی در روستاهای شهرستان مرزی هیرمند

Rural areas are much of the population and natural areas of the country assigned a major role in economic and social life of the country. All required documentation review, field observation, questionnaires have been collected. To obtain stable and unstable socio-economic level of rural area of ​​study model was used Morris Davis. Then to analyze the social and economic dimensions before and af...

متن کامل

تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: شهرستان قیروکارزین)

  در دو دهه گذشته توجه ویژه­ای به نقش شهر‌های کوچک در توسعه نواحی روستایی و عملکرد مثبت آنها در الگوی سکونتگاهی مناسب در کشورهای در حال توسعه شده است. مراکز شهری کوچک کارکردهای مهم - بازار نزدیک برای تولیدات کشاورزان، مکانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی کوچک، مرکزی برای تولید خدمات اجتماعی، مرکزی برای انتشار اخبار و اطلاعات جدید از بازار کالاها و خدمات، مکانی برای اسکان جمعیت فاقد زمین و مسکن روستای...

متن کامل

ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رباط‌کریم)

  از مهم‌ترین طرح‌های اجرایی دولت در زمینه عمران روستاها، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی است و بر این نکته تأکید دارد که با ارتقای سطح کیفی ساختار کالبدی، ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای کشور نیز متحول و از این راه زمینه‌های توسعه روستایی فراهم می‌شود. هر چند سیاست‌گذاران اثربخشی همه ‌جانبه‌ای را از اجرای این طرح دنبال می‌کنند، اما امروزه اهمیت اصلی و چشمگیر آن در اثربخشی اقتصادی است. سنجش میز...

متن کامل

سنجش سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

شناخت و تبیین سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی و آگاهی از میزان محرومیت و برخورداری آنها با بهره‌گیری از روش‌های کمی و آماری نقش مهمی در برنامه‌ریزی توسعة روستایی ایفا می‌کند. در این زمینه، بررسی شاخص‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و تعیین وضعیت روستاها به‌کمک این شاخص‌ها می‌تواند در تدوین راهبردهای توسعه مؤثر باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح توسعة اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهد...

متن کامل

اثرات آموزش‌های غیر رسمی بر توسعه اقتصادی روستاها (مطالعه موردی روستاهای شهرستان فریدن استان اصفهان)

  چکیده   یکی از شیوه های مورد عمل وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش میزان عملکرد و بهره وری از منابع در مناطق روستایی، برگزاری آموزشهای غیر رسمی است. این تحقیق با هدف شناسایی آثار و پیامدهای اقتصادی این آموزشها در چارچوب پژوهش ارزشیابی و با استفاده از الگوی ارزشیابی شبه تجربی انجام گرفته است. در این الگو با تکمیل 262 پرسشنامه از خانوارهای روستایی در شهرستان فریدن، در قالب گروه تجربی و شاهد، اطلاع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1و2  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1977-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023