مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه‌ای بالغ

نویسندگان

  • حجت عنبرا دانشجوی دکتری تخصصی بافت شناسی مقایسه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
  • رسول شهروز استاد بافت شناسی و جنین شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
  • سید رشید هاشمی عضو گروه پژوهشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، جهاد دانشگاهی، خراسان رضوی، مشهد، ایران.
  • غلامرضا نجفی دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

گاومیش در اقتصاد بیش از 40 کشور جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تعداد و پراکندگی جغرافیایی آن همه ساله در حال افزایش است. حباب صماخی محتوی گوش میانی می‌باشد. در رابطه با آناتومی و بافت شناسی این عضو در گاومیش تاکنون مطالعه‌ای انجام نشده بود. بدین منظور 16 سر گاومیش نر و ماده بالغ از کشتارگاه تهیه و حباب صماخی آن مورد مطالعه مقایسه‌ای آناتومی و بافت شناسی قرار گرفت. سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه‌ها به روش‌ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج آناتومیکی نشان داد حباب صماخی در دو جنس گاومیش مشابه یکدیگر و بزرگ، توسعه یافته و بیضی شکل می‌باشد. دیواره استخوانی نازک و شکننده بود. زائده عضلانی در حباب صماخی تک قسمتی و غیر نوک تیز مشاهده شد. استخوانچه‌ها و پرده صماخ در عمق حباب صماخی مشاهده گردید. نتایج بافت شناسی نیز در دو جنس مشابه بوده و استخوانهای تشکیل دهنده حباب صماخی از نوع متراکم می‌باشد. اپیتلیوم پوششی سطح داخلی حباب صماخی در اکثر نقاط از نوع اپیتلیوم سنگفرشی ساده دیده شد. در قسمت انتهایی حباب صماخی نیز در محل نزدیک گوش میانی اپیتلیوم از نوع استوانه‌ای شبه مطبق مژه‌دار مشاهده گردید. نتایج میانگین اندازه‌ها نشان داد اندازه حباب صماخی در جنس ماده از جنس نر بزرگتر بوده و سمت راست نیز اندازه بزرگتری از سمت چپ داشت. آنالیز آماری Tukey در سطح 05/0≥p نشان داد این نتایج به صورت معنی دار نمی‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه آناتومی و بافت شناسی غده اشکی در شترمرغ بالغ

در این تحقیق خصوصیات مورفولوژی و بافت شناسی غده اشکی چپ و راست 10 قطعه شترمرغ بالغ مورد بررسی قرار گرفت پس از بررسی توپوگرافی غده و اندازه گیری ابعاد آن،مقاطع بافتی تهیه و با روش های متداول بافت شناسی رنگ آمیزی شدند.غده اشکی به رنگ قهوه ای تیره متمایل به سیاه و به صورت مورب در سطح پشتی جانبی حدقه قرار داشت.میانگین طول این غده در سمت چپ 2.06+_15.95 میلیمتر و در سمت راست 2.25+_16.80 میلیمتر تعیین...

متن کامل

مطالعه آناتومیکی، بافت شناسی و هیستوشیمی شیپور استاش در گاومیش رودخانه ای بالغ

زمینه مطالعه: شیپور استاش کانال استخوانی-غضروفی است که حفره صماخی را به ناحیه بینی ای حلق متصل میکند. هیچ تحقیق آناتومیکی و بافت شناسی بر روی این عضو در گاومیش انجام نشده است. هدف: مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی شیپور استاش در گاومیش بالغ بعنوان اطلاعات پایه ای برای شناخت این عضو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. روش کار: تعداد 8 عدد سر گاومیش بالغ نر و ماده از کشتارگاه تهیه شد و شیپور استاش آنها مو...

متن کامل

مطالعه بافت شناسی جداره گردن رحم گاومیش آذربایجانی بالغ در مراحل مختلف چرخه استروس

بر اساس این واقعیت که در طول دوره استرس اعضای تناسلی تحت تاثیر هورمون‌های تولیدمثل ماده قرار دارند، و به احتمال زیاد تغییرات فیزیولوژیک بر تغییر ساختار اعضای جنسی منعکس خواهد شد. جهت تعیین تغییرات بافت شناسی در طول دوره استروس، تعداد 20 دستگاه تناسلی گاومیش‌های بین سنین 4 الی 8 سال از کشتارگاه جمع آوری گردید و 10 نمونه برای هر مرحله از دوره جنسی مشخص شد. بافت‌ها به روش‌های H.E، PAS، ورهاف، تولو...

متن کامل

مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

الاغ به عنوان حیوان کاری مورد استفاده قرار گرفته و در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز نقش زیادی دارد اما با این وجود اطلاعات کمی در رابطه با ساختار آناتومی و بافت شناسی دستگاه تنفس آن وجود دارد. برای این منظور کیسه حنجره (Laryngeal Saccule) 4 راس الاغ سالم مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های بافت شناسی پس از ثبوت در فرمالین 10 درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسلین و ائوزین رنگ آمیزی و توسط م...

متن کامل

کالبد شناسی و بافت شناسی عضو و مرونازال در گاومیش

در این بررسی، به منظور مطالعه کالبدشکافی عضو و مرونازل در گاومیش تعداد 51 عدد سر گاومیش بالغ و سالم مورد استفاده قرار گرفت. از عضو مذکور برشهای طولی و عرضی ( سریال ) تهیه شد و وضعیت قرار گرفتن عضو در کف حفره بینی با توجه به ستیغ های کامی دهان مورد ارزیابی واقع شد. طول عضو ومرونازال در گاومیش 5/1 ? 9/18 سانتیمتر اندازه گیری گردید که محل شروع آن از برجستگی کل ثنایابی و خاتمه آن در محاذات دومین د...

متن کامل

مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی لوزالمعده در شترمرغ بالغ

لوزالمعده بدلیل ترشحات گوارشی برون‌ریز و درون‌ریز در بدن پستانداران و پرندگان دارای اهمیت می‌باشد. در این رابطه تاکنون تحقیق جامعی برای مطالعه مقایسه‌ای کالبدشناسی و بافت‌شناسی این عضو در دو جنس نر و ماده شترمرغ انجام نشده است، بنابراین آناتومی و بافت‌شناسی لوزالمعده در شترمرغ مورد مطالعه قرار گرفت. برای این مطالعه 24 عدد لوزالمعده شترمرغ بالغ از کشتارگاه‌های استان سمنان انتخاب شد و مورد مطالعه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  21- 30

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023