مطالعه برخی خصوصیات بیولوژیکی قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی تاغ (Leveillula saxaouli) در استان خراسان

نویسندگان

  • علیرضا کلانتری کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، مشهد، صندوق پستی 1148-91735
  • غلامرضا حسینی بمرود کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، مشهد، صندوق پستی 1148-91735
  • محمد حاجیان شهری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، مشهد، صندوق پستی 1148-91735
چکیده مقاله:

بیماری سفیدک‌ سطحی‌ تاغ، Leveillula saxaouli (Sorok) Golovin مهمترین‌ بیماری گونه های درختچة‌ تاغ(Haloxylon spp.)  دراستان‌ خراسان‌ و سایر نقاط کشور شناخته شده است. در این‌ تحقیق‌ تغییرات‌ مورفومتریک‌ قارچ‌ عامل‌ بیماری‌، شدت‌ آلودگی‌، دامنة‌ میزبانی‌، زمان‌ ظهور بیماری‌‌، نحوة‌ ارتباط هیستولوژیکی‌ عامل‌ بیماری‌- میزبان، تغییرات‌ جمعیت‌ کنیدی‌ در طول‌ فصل‌ آلودگی‌، در سالهای 1376 تا 1377 مطالعه گردید. نتایج‌ بدست‌ آمده‌ نشان‌ داد که‌ در بین‌ جدایه های‌ جمع‌ آوری‌ شدة‌ عامل‌ بیماری‌ ازمناطق مختلف،‌ اختلاف‌ مورفولوژیکی زیادی‌ وجود ندارد. ‌شدت‌ آلودگی‌ میزبان‌ در منطقة‌ سبزوار 37/22 درصد و در منطقة‌ گناباد 14 درصد بود. وجود عامل‌ بیماری‌ در دو منطقه‌ تنها روی‌ گونه‌ های‌ مختلف‌ تاغ‌ محرز گردید و اولین‌ علائم‌ بیماری‌ در نیمة‌ اول‌ اردیبهشت‌ ماه‌ مشاهده شد. بیشترین‌ تعداد کنیدی‌ شکار شده‌ روی‌ لام‌های‌ میکروسکوپی‌ از ابتدای‌ خرداد ماه‌ 1377 تا انتهای‌ آبانماه‌ 1377 در منطقة‌ گناباد، به‌ ترتیب‌ در هفتة‌ دوم‌ تیرماه‌ با میانگین‌ 79/125 عدد کنیدی‌ و کمترین‌ تعداد کنیدی‌ شکار شده‌ با میانگین‌ 59/ 0کنیدی‌ در انتهای‌ آبانماه‌ در هرسانتیمتر مربع‌ سطح‌ لام‌ شمارش شد. در منطقة‌ سبزوار، بیشترین‌ تعداد کنیدی‌ 5/51 عدد در هفتة دوم تیرماه‌ و کمترین‌ تعداد کنیدی‌ در انتهای‌ آبانماه‌ با میانگین‌ 74/0 عدد کنیدی‌ در هر سانتیمتر مربع‌ سطح‌ لام بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (Syn. Uncinula necator) Erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور Erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

بررسی خصوصیات بیولوژیکی (syn. uncinula necator) erysiphe necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در مشگین شهر

چکیده بیماری سفیدک سطحی انگور erysiphe necator از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های انگور در ایران و دنیا بشمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان ها وارد می سازد. به منظور بررسی بیولوژی سفیدک سطحی انگور و عامل مولد مایه تلقیح اولیه در ایجاد اپیدمی آزمایشی در طی سال های 1389- 1387 در مشگین شهر انجام گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده قارچ عامل بیماری به صورت...

متن کامل

اولین گزارش سفیدک سطحی Rosa persica بر اثر قارچ Leveillula taurica در ایران

در طی مطالعه و بررسی سفیدک‌های سطحی مربوط به تیره Erysiphaceae در منطقه ابرده (استان خراسان رضوی، مشهد، منطقه ییلاقی ابرده، تابستان 1386) یک گونه رز، با نام علمیRosa persica Michx.ex Juss آلوده به سفیدک پودری جمع‌آوری گردید. علائم ظاهری آلودگی، با چشم غیر مسلح...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی انگور Uncinula necator در منطقه مشکین‎شهر

     بیماری سفیدک سطحی انگور ناشی از قارچ   Uncinula ncator از  لحاظ اقتصادی یکی از مهم‎ترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران  به شمار می­رود. این بیماری در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان‎ها وارد می­سازد. به منظور ارزیابی مقاومت ارقام مختلف انگور در مقابل بیماری سفیدک سطحی مو آزمایشی در سال­های 1386 و 1387 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  57- 68

تاریخ انتشار 2004-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023