مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

نویسندگان

  • جواد زاد
  • حشمت‌اله امینیان
  • خلیل طالبی جهرمی
  • سید محمود اخوت
  • عباس شریفی تهرانی
چکیده مقاله:

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ها نیز لکه نکروز ظاهر می‌گردد که در نهایت بیماری منجر به خشکیدگی نشاءها و بوته ها در مراحل مختلف رشد می گردد . بیماریزائی عامل بیماری بر روی رقم پتوارلی(Peto early)باثبات رسید. همچنین تاثیر ترشحات قارچ بر روی گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که ترشحات خارج سلولی قارچ در ایجاد بیماری نقش دارد .باتوجه به بررسیهای انجام شده وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی توسـط قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ازاستان بوشهر گزارش می‌گردد ضمناً با توجه به بررسی درخصوص مقاومت 6 رقم گوجه فرنگی به عامل بیماریزا،که در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید و با تجزیه و تحلیل آماری بوسیله نرم افزار MSTAT- C ارقام مورد بررسی از نظر مقاومت در سطح 1% اختلاف معنی دار نشان داده و مقایسه میانگین داده ها براساس آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که ارقام مورد بررسی در سه گروه قرار می گیرد، بطوریکه رقم ACE مقاومترین و ارقام Early pak و Peto early در یک گروه و حساس به بیماری می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ های گوجه فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های ژنوتیپ های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی لیتر به طور جداگانه مایه زنی ...

متن کامل

ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

با گسترش فعالیت قارچ‌های بیمارگر در گیاهان زراعی، انجام مطالعات دقیق را در بحث کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، مهم و ضروری به نظر می‌رسد. شانکر ساقه گوجه‌فرنگی که در اثر فعالیت قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ایجاد می‌شود‌، از مهم‌ترین بیماری‌های گوجه‌فرنگی در ایران است. این قارچ فیتوتوکسینی بنام AAL-toxins تولید می‌کند که بازدارنده بیوسنتز اسفنگولیپد در گیاه میزبان بوده و باعث شانک...

متن کامل

بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر

گوجه‌فرنگی یکی از سبزیجات مهم و بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی از مهمترین بیماریهای گوجه‌فرنگی در سراسر دنیاست. طی فصل‌های زمستان 1391 و بهار 1392، به منظور بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر از مزارع کشت گوجه فرنگی واقع در شهرستانهای تنگ ارم، دشتستان و چند بخش مربوط به آن از گیاهان مشکوک به آلودگی نمونه برداری شد. پس از استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از آ...

متن کامل

ارزیابی فراوانی ویروس‌های مهم گوجه فرنگی در استان بوشهر

سابقه و هدف: استان بوشهر از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی به صورت خارج از فصل می باشد.این مطالعه با هدف شناسایی ویروس های مهم گوجه فرنگی و تعیین پراکندگی آنها  به دنبال مشاهده گسترده علایم و خسارت بیماری های ویروسی در مزارع به دلیل اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح تر انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 250 نمونه با علائم موزائیک، زردی، بدشکلی و پیچیدگی دربرگ‌ها و کوتولگی بوته ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023