مطالعه تأثیر استفاده طولانی مدت کتوکونازول براسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

نویسندگان

  • علیرضا باباپور گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران–ایران
  • فرزاد میررضوی فارغ التحصیل دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز–ایران
  • فرهاد عظیمی دباغ گروه بهداشت و بیماریهای طیور، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،‌تهران–ایران
چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماریهای قارچی می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئیدها و هورمونهای جنسی اثر مهاری دارد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز مزمن کتوکنازول بر روی شاخص‌های اسپرماتوژنز در بافت بیضه موش سوری نر می باشد. روش کار: در این تحقیق 50 سر موش سوری نر نژاد ‌NMRI‌ با وزن g30-25 که شرایط نگهداری و تغذیه ای یکسانی داشته‌اند در 5 گروه 10تایی تقسیم شدند. موش‌های سوری دوز کتوکنازول mg/kg( ‌50) را روزانه به مدت 15 روز، 1، 2 و3 ماه از راه خوراکی دریافت کردند. به طوری که یک گروه کنترل (نرمال سالین) و 4 گروه دریافت کننده کتوکنازول بودند. بعد از گذشت زمان‌های ذکر شده نمونه بافت بیضه اخذ گردید و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، از لحاظ شاخص‌های اسپرماتوژنز(ضریب تمایز لوله‌ای ‌TDI‌، ضریب اسپرمیوژنز ‌SI‌ و ضریب بازسازی RI‌ ) مطالعه شد .جهت آنالیز داده‌ها از آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن تست‌های مقایسه چندگانه توکی استفاده شد، مقدار (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه اثر تجویز طولانی مدت کتوکونازول بر ضرایب اسپرماتوژنز و بافت بیضه در موش سوری

     کتوکنازول داروی ضد قارچ وسیع‌الطیف با کاربرد وسیع در درمان بیماری‌های قارچی می‌باشد. علاوه بر اثر ضد قارچی، مطالعات نشان داده‌اند که این دارو روی تولید هورمون‌های استروئیدی از جمله گلوکوکورتیکوئید‌ها و هورمون‌های جنسی اثر مهاری دارد. همچنین مصرف کتوکنازول باعث کاهش مقدار تستسترون در خون و تغییرات بافتی مختلف در بافت بیضه حیوانات آزمایشگاهی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز طولانی م...

متن کامل

تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (Experimental) روی ...

متن کامل

ارزیابی هیستوپاتولو‍ژیک اثر مصرف طولانی مدت ترامادول بر بافت بیضه در موش سوری

چکیده: ترامادول خاصیت ضددردی دارد.این دارو برای درد های متوسط تا شدید مورد استفاده قرار می گیرد، ترامادول دستگاه تولید مثل را هم تحت تاثیر قرار می دهد. 63 سر موش نر بالغ به 3 گروه تقسیم شدن. گروه های t1وt2 هر کدام به ترتیب 10 و 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ترامادول داخل صفاقی در روز دریافت کردند.گروه کنترل نرمال سالین دریافت کرد. در هفته های 3 و 6 و 12 بعد از شروع درمان 7 موش از هر گروه برر...

تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر بافت بیضه موش صحرایی

سابقه و هدف: وازکتومی یکی از روش های شایع و مورد حمایت وزارت بهداشت در پیشگیری از قدرت باروری در مردان می باشد. با توجه به گزارش های ضد و نقیض در مورد اثرات وازکتومی بر بافت بیضه انسان و حیوانات مختلف و به منظور تعیین تاثیر طولانی مدت وازکتومی بر وضعیت ظاهری و ریخت شناسی بافت بیضه این مطالعه در دانشگاه تربیت مدرس طی سال 1374 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش تجربی (experimental) روی ...

متن کامل

تاثیر تزریق لپتین به صورت طولانی مدت بر تغییرات مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک بافت بیضه موش های سوری

لپتین یک هورمون جدید و 16کیلو دالتونی است که از سلول های چربی منشا گرفته و جذب غذا را کاهش می دهد، بنابراین مورد علاقه کسانی است که به دنبال کاهش وزن می باشند. با این حال تاثیرات آن روی ساختار گنادی جنس نر در تجویزهای طولانی مدت ناشناخته است. بنابراین تحقیق حاضر انجام شد تا تغییرات مورفومتریک روی بافت بیضه موش سوری متعاقب استفاده طولانی مدت از لپتین بررسی شود. بدین منظور 30 سر موش سوری نر بالغ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 68  شماره 4

صفحات  359- 365

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023