مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

نویسندگان

  • سعید صادق زاده حمایتی
  • سید عطاء اله سیادت
  • محمد بیرانوند
چکیده

به منظور مطالعه نحوة‌ تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج (Oryza sativa L.) طی دو سال (77-1376) در منطقة ویسیان خرم آباد آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد و طی آن سه رقم دمسیاه، طارم و عنبربو در چهار تاریخ کاشت از دوازدهم اردیبهشت تا یازدهم خرداد با فواصل زمانی ده روز مورد کاشت قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت تأثیر معنی داری روی عملکرد شلتوک، زیست توده، شاخص برداشت وتمام اجزای عملکرد به استثنای وزن تک دانه باقی گذاشت. تأخیر در زمان کاشت با افت شدید تعداد بوته در مقایسه با تعداد دانه در خوشه و وزن تک دانه همراه شد. عملکرد شلتوک با تأخیر از زمان کشت دوازدهم اردیبهشت ماه، کاهش یافت. نتایج مؤید تأثیر قابل توجه شاخص برداشت روی عملکرد نهایی شلتوک بود به نحوی که این شاخص همراه با به تعویق افتادن زمان کاشت و با وجود کاهش دامنه دار زیست تودة گیاهی، افزایش یافته و از این طریق کاهش عملکرد شلتوک را تعدیل کرد. اختلاف بین رقم های مورد مطالعه از لحاظ اجزای عملکرد دانه، زیست توده، عملکرد شلتوک و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. رقم عنبربو بالاترین تعداد خوشه در بوته (791/7) و تعداد دانه در خوشه (0/120) و رقم دمسیاه بالاترین وزن تک دانه (87/21 میلی گرم) را بخود اختصاص داد. عملکرد شلتوک با تعداد خوشه در بوته (***633/0 = r) و تعداد دانه در خوشه (**840/0=r)، زیست توده (*473/0=r) و شاخص برداشت (**873/0=r) دارای همبستگی مثبت و معنی داری شد، اما تغییرات عملکرد شلتوک مستقل از وزن تک دانه بود (222/0-=r).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج

به منظور مطالعه نحوة تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد شلتوک سه رقم برنج (oryza sativa l.) طی دو سال (77-1376) در منطقة ویسیان خرم آباد آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد و طی آن سه رقم دمسیاه، طارم و عنبربو در چهار تاریخ کاشت از دوازدهم اردیبهشت تا یازدهم خرداد با فواصل زمانی ده روز مورد کاشت قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت تأثیر معنی داری روی ...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان

In order to investigate the best planting time and rice cultivars for the conditions in Khuzestan Province, seven high quality cultivars of rice namely Domsiah, Binam, Ramasanali Tarom, Sang Tarom, Hasansarai, Tarom Mahalli, Daylamani and Anboori were selected and studied in 4 planting dates starting in Mid-May, with intervals of 15 days. The experiment was conducted as a split plot design in r...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان

In order to investigate the best planting time and rice cultivars for the conditions in Khuzestan Province, seven high quality cultivars of rice namely Domsiah, Binam, Ramasanali Tarom, Sang Tarom, Hasansarai, Tarom Mahalli, Daylamani and Anboori were selected and studied in 4 planting dates starting in Mid-May, with intervals of 15 days. The experiment was conducted as a split plot design in r...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.) پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 91-1390 در منطقه سیاخ دارنگون فارس اجرا استفاده شد. تیمار ها شامل چهار تاریخ کاشت 15 شهریور، 1 مهر، 15 مهر و 1 آبان و سه رقم کلزا شامل طلایه ، اکاپی و لیکورد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار رقم در صفات...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.) پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 91-1390 در منطقه سیاخ دارنگون فارس اجرا استفاده شد. تیمار ها شامل چهار تاریخ کاشت 15 شهریور، 1 مهر، 15 مهر و 1 آبان و سه رقم کلزا شامل طلایه ، اکاپی و لیکورد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار رقم در صفات...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا (Brassica napus L.) پژوهشی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 91-1390 در منطقه سیاخ دارنگون فارس اجرا استفاده شد. تیمار ها شامل چهار تاریخ کاشت 15 شهریور، 1 مهر، 15 مهر و 1 آبان و سه رقم کلزا شامل طلایه ، اکاپی و لیکورد بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تیمار رقم در صفات...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023