مطالعه تغییرات کمّی و کیفی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در تعامل بین نماتود مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

نویسندگان

  • خیری, احمد
  • زاد, جواد
  • شریفی تهرانی, عباس
  • صاحبانی, نوازاله
چکیده مقاله:

Polyphenol oxidase (PPO) activities were measured spectrophotometrically in tomato(Roma VF: resistant to Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and susceptible to Meloidogyne javanica) roots inoculated with nematode and fungi in four biological life stages of nematode. PPO specific activity showed a significant decrease in treatments (nematode + fungi) as compared with control plants. Results showed that nematode is able to change or suppress induction of this enzyme in spite of fungal induction. Nematode in all biological stages suppressed the induction of PPO activity in tomato roots but in young adult formation stage the suppression was higher than other life stages including giant cell formation, egg-laying and penetration. Native polyacrylamide gel revealed the presence of five isozymes of PPO with Rm values of 0.26, 0.31, 0.44, 0.50 and 0.63. Isoforms with Rm values of 0.26, 0.44, 0.50 and 0.53 showed significant changes in nematode + fungus inoculated tomato plants compared to plants inoculated with fungus alone. Based on the results obtained in this study, nematode infection resulted in suppression of tomato defenses against the fungi (as secondary pathogen) and intensified the fungal disease. Five PPO isoforms with Rm values of 0.26, 0.31, 0.44, 0.50 and 0.63 were shown in native polyacrylamide gel among which the isoform with Rm value of 0.31 had a thicker band in tomato plants inoculated with nematode or fungus alone. Two isoforms with Rm values of 0.44 and 0.53 in nematode-inoculated plants were similar to the corresponding bands in the healthy control. Isoforms with Rm values of 0.26, 0.44, 0.50 and 0.53 in nematode-fungus-inoculated tomato plants showed significant changes compared to plants inoculated with the fungus alone. Nematode infection of root tissue caused suppression of PPO specific activity and induced changes in PPO isoforms with Rm values of 0.26, 0.44, 0.50 and 0.63 more significantly than isoform 0.31.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی فنل کل ریشه گوجه فرنگی درتعامل بین نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی آوندی fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

به منظورتعیین موثرترین مرحله زندگی نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica ، درتشدید بیماری پژمردگی آوندی گوجه فرنگی ناشی از قارچ fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و بررسی روند تغییرات کمی فنل کل به عنوان یکی از فاکتورهای مقاومت در گیاه گوجه فرنگی، آزمایشهائی در شرایط گلخانه انجام گرفت. مقایسه روند تغییرات کمی فنل کل طی یازده روز در نشاءهای مایه کوبی شده با قارچ مذکور، نماتد و گیاه سالم به ...

متن کامل

مطالعه تأثیر نماتود مولد گره ریشه( Meloidogyne javanica ) بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در ریشه گوجه‌فرنگی در تعامل با قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

This research was conducted to study the effect of nematode (Meloidogyne javanica) on severity of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1) and changes in Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in split-root assays to show the possibility of systemic induced susceptibility caused by nematode to the fungus by local nematode infection. The results showed that the acti...

متن کامل

مطالعه تأثیر نماتود مولد گره ریشه( Meloidogyne javanica ) بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در ریشه گوجه‌فرنگی در تعامل با قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه‌فرنگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici

This research was conducted to study the effect of nematode (Meloidogyne javanica) on severity of tomato Fusarium wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici race 1) and changes in Phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in split-root assays to show the possibility of systemic induced susceptibility caused by nematode to the fungus by local nematode infection. The results showed that the acti...

متن کامل

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) و قارچ پژمردگی آوندی (fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)توسطtrichoderma harzianum bi در گوجه فرنگی

چکیده در این تحقیق، کنترل بیماری مختلط نماتد ریشه گرهی (m. javanica) و قارچ پژمردگی آوندی گوجه فرنگی (f. oxysporum f.sp. lycopersici) در آزمایشگاه و گلخانه توسط t. harzianum bi در گیاه گوجه فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از اهداف تحقیق با توجه به حالت هم افزایی بین نماتد و قارچ، این است که آیا تریکودرما قادر است این حالت تشدید کنندگی را به هم بزند؟ بررسی های آزمایشگاهی نشان داد درصد بازدارن...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 43

صفحات  169- 180

تاریخ انتشار 2008-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023