مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه‌های spp. Pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

نویسندگان

  • مصطفی نیک نژاد کاظم پور
  • چالز مانسو
چکیده مقاله:

در این تحقیق میزان جمعیت و نحوه انتشار جدایه های مختلف Pseudomonas spp. که از نظر ژنتیکی با یکدیگر نزدیک بودند روی اندامهای مختلف گوجه فرنگی (ریشه ، طوقه ، ساقه ، برگ و مریستم انتهایی ) تحت شرایط رطوبت نسبی پایین (گلخانه ) و رطوبت نسبی بالا (اطاقک رشد ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط رطوبت نسبی بالا میزان کلنیزاسیون باکتری روی تمامی اندامهای گیاه افزایش می یابد و علائم بیماری خال زدگی با انتقال نشا های گوجه فرنگی به شرایط رطوبت نسبی بالا ظاهر شد. منطقه مریستم انتهایی و طوقه بیش از سایر اندامهای گیاه توسط سلولهای باکتری کلنیزه شد. میزان تکثیر جدایه هایی موتان hrp در شرایط رطوبت نسبی بالا روی تمامی اندامهای گیاهی بطور معنی داری پایین تر از جدایه های وحشی مربوطه بود. جدایه های موتان hrp در شرایط رطوبت نسبی پایین تنها در منطقه طوقه تشخیص داده شدند. میزان جمعیت باکتریهای ساپروفیت در شرایط گلخانه و اطاقک رشد تقریبا مشابه بود. از میان باکتریهای ساپروفیت بیشترین جمعیت مربوط به Stenotrophomonas maltophilia تشخیص داده شد. در مجموع اینطور استنباط می شود که با افزایش رطوبت نسبی ، میزان تکثیر سلولهای باکتری در تمامی اندامهای گیاه افزایش یافته و این امر منجر به بوجود آمدن علائم بیماری در بافتهای حساس گیاه نظیر برگها و میوه ها گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه دینامیزم جمعیت برخی جدایه های spp. pseudomonas تحت شرایط رطوبت نسبی مختلف روی اندامهای گوجه فرنگی

در این تحقیق میزان جمعیت و نحوه انتشار جدایه های مختلف pseudomonas spp. که از نظر ژنتیکی با یکدیگر نزدیک بودند روی اندامهای مختلف گوجه فرنگی (ریشه ، طوقه ، ساقه ، برگ و مریستم انتهایی ) تحت شرایط رطوبت نسبی پایین (گلخانه ) و رطوبت نسبی بالا (اطاقک رشد ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط رطوبت نسبی بالا میزان کلنیزاسیون باکتری روی تمامی اندامهای گیاه افزایش می یابد و علائ...

متن کامل

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two...

متن کامل

تعیین شرایط بهینه استخراج کاروتنوئیدهای گوجه فرنگی

Producing food colors from natural sources, such as tomatoes, which could be used instead of synthetic colors, is important in relation to health and safety aspects of the consumers. In this research, solvent extracting was carried out by using three non-polar solvents, including petrolium ether (bp=55°C), n-hexane (bp=60°C) and a mixture of n-hexane: ethanol: aceton (1:1:2, bp=50°C). Also, two...

متن کامل

بررسی اثر باکتری های آللوپاتیک pseudomonas fluorescens و قارچ آنتاگونیست fusarium spp. در کنترل انگل گل جالیز روی گوجه فرنگی

گل جالیز انگل ریشه بسیاری از گیاهان دولپه‏ای مانند گوجه فرنگی، خیار، خربزه، توتون و غیره می‏باشد. این انگل در بیشتر مناطق گوجه کاری، به خصوص شمال غرب کشور گسترش داشته و به صورت یک مشکل عمده بروز کرده است. جدایه های آنتاگونیست قارچی fusarium spp. و باکتریایی pseudomonas fluorescens به عنوان عوامل بیولوژیک موثر در کنترل بیولوژیک این علف هرز شناخته شده هستند. در این راستا در سال زراعی 1390 نمونه ب...

متن کامل

استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر- 32 در بررسی توزیع کود فسفری در خاک و اندامهای مختلف گیاه گوجه فرنگی، تحت سیستم کود آبیاری قطره‌ای

آزمایش در مزرعه تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج، تحت سیستم کودآبیاری قطره‌ای، بصورت چهار کرت (هرکدام به ابعاد 10*3 متر) و در چهار تکرار اجراء گردید. طراحی سیستم آبیاری بگونه‌ای بود که هر کرت از 3 خط آبیاری، به طول 10 متر و به فاصله یک متر از یکدیگر قرار گرفته و فواصل هر قطره چکان 5/0 متر در نظر گرفته شد. جهت تزریق عناصر کودی در سیستم آبیاری، از یک دستگاه پمپ تزریق کود استفاده گردید. کنترل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023