مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put.) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه

نویسندگان

  • رضا بزرگی پور
  • محمدرضا قنادها
  • منوچهر رضابیگی
  • پیمان زمانی
چکیده مقاله:

مقاومت 30 ژنوتیپ گندم به سن گندم در سال زراعی 80-1379 در شرایط مزرعه ارزیابی گردید. روش ارزیابی، ایجاد آلودگی با رها سازی پوره‌های سن در داخل قفس‌های پرورشی نصب شده بر روی ژنوتیپ‌های گندم بود. بر اساس میانگین شاخص‌های مقاومت ژنوتیپ‌های شماره 14 و 15 در گروه مقاوم و ژنوتیپ‌های شماره 12 و 0 3 در گروه حساس قرار گرفتند. برای مطالعه رابطه بین مقاومت ژنوتیپ‌های گندم و فراوانی گرانول های نشاسته، گرانول‌های ریز (1 تا 10 میکرون) و درشت نشاسته (10 تا 30 میکرون) در مساحت معینی از آرد دانه‌های سالم و سن زده ژنوتیپ‌های مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ‌های گندم از نظر فراوانی گرانول‌های نشاسته در دانه‌های سالم و سن زده وجود دارد. دانه‌های سن زده 9/36 %، کاهش گرانول ریز داشتند که نشان می‌داد سن گندم عمدتاً گرانول‌های ریز نشاسته را مورد تغذیه قرار می‌دهد. طبق نتایج بدست آمده از تجزیه همبستگی‌ها ژنوتیپ‌های گندمی که در دانه‌های سالم گرانول درشت بیشتری داشته باشند و به هنگام تغذیه سن گندم گرانول ریز نشاسته کمتری از دست بدهند به طور نسبی مقاوم‌تر می‌باشند . بنابراین ارزیابی و انتخاب اولیه ارقام و لاینهای مقاوم گندم به سن گندم با اندازه گیری گرانول‌های نشاسته در آرد دانه‌های سالم و سن زده امکان پذیر به نظر می‌رسد. تعیین رابطه بین مقاومت ژنوتیپ‌های گندم و فراوانی گرانول‌های نشاسته، با استفاده از تجزیه رگرسیون ریج صورت گرفت و در این ارتباط معادله خطی زیر بدست آمد که در آنR شاخص مقاومت، 1 xو 2x به ترتیب درصد کاهش گرانول ریز در دانه‌های سن زده و نسبت گرانول درشت به ریز در دانه‌های سالم می باشند. R=5/5 –04/0(x1) +79/9 (x2) شاخص مقاومت بدست آمده با معادله فوق از 2تا 8 متغییر خواهد بود و ژنوتیپ‌هایی که شاخص مقاومت آنها 5/3 - 2 ، 5- 5/3 ، 5/6-5 و 8 - 5/6 باشند به ترتیب حساس، نیمه حساس، نیمه مقاوم و مقاوم می‌باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه رابطه مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به سن گندم (eurygaster integriceps put.) با گرانول های نشاسته آندوسپرم دانه

مقاومت 30 ژنوتیپ گندم به سن گندم در سال زراعی 80-1379 در شرایط مزرعه ارزیابی گردید. روش ارزیابی، ایجاد آلودگی با رها سازی پوره های سن در داخل قفس های پرورشی نصب شده بر روی ژنوتیپ های گندم بود. بر اساس میانگین شاخص های مقاومت ژنوتیپ های شماره 14 و 15 در گروه مقاوم و ژنوتیپ های شماره 12 و 0 3 در گروه حساس قرار گرفتند. برای مطالعه رابطه بین مقاومت ژنوتیپ های گندم و فراوانی گرانول های نشاسته، گرانو...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (Eurygaster integriceps Put.) در گندم نان

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو لاین مقاوم 75 و 14 با دو رقم حساس سرداری و قفقاز بصورت قفقاز × 14، قفقاز × 75، سرداری × 75 و سرداری × 14 تلاقی داده شدند. نتاج BC2, BC1, F2, F1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط پوره‎های سن سه آلوده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اوایل مرحله توسعه بذر پنج عدد سن در هر قفس که حاوی پنج ساقه گندم بود ...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps)

به منظور بررسی ژنتیک مقاومت به سن گندم 5 رقم تجاری با سطوح مختلف مقاومت در تمام ترکیبات ممکن (بدون تلاقی معکوس) در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تلاقی داده شدند. در سال بعد نتایج حاصله و والدین آنها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در همان محل کشت شدند و مقاومت آنها در دو مرحله نسبت به سن مادر و پوره‌های سن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که...

متن کامل

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

سن گندم یکی از آفات مهم گندم در ایران محسوب می­ شود و سالانه خسارت کمی و کیفی قابل‌توجهی به این محصول وارد می کند. به‌ منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره­ های سن گندم، 25 ژنوتیپ گندم محلی در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از لحاظ درصد تلفات پوره‌ها،...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps)

به منظور بررسی قابلیت توارث و شناخت ماهیت عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سن گندم(Eurygaster integriceps) و صفات مرتبط با آن در گندم نان یک لاین مقاوم (15) و یک لاین حساس (12) تلاقی داده شدند. نسل های F1، F2 و نسل های حاصل از تلاقی برگشتی (BC1 و BC2 ) آنها بدست آمد. والدین به همراه نسل های F1 ،F2، BC1 وBC2 در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج کشت ...

متن کامل

مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن (eurygaster integriceps put.) در گندم نان

به منظور مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن در گندم نان دو لاین مقاوم 75 و 14 با دو رقم حساس سرداری و قفقاز بصورت قفقاز × 14، قفقاز × 75، سرداری × 75 و سرداری × 14 تلاقی داده شدند. نتاج bc2, bc1, f2, f1 تولید و همراه با والدین در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و توسط پوره‎های سن سه آلوده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در اوایل مرحله توسعه بذر پنج عدد سن در هر قفس که حاوی پنج ساقه گندم بود ر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023