مطالعه فرهنگ علمی دانش‌آموزان بر اساس مدل‌های یاددهی-یادگیری فرهنگی علوم کاستا- فلان در برنامه درسی علوم دوره ابتدایی

نویسندگان

  • سودا کرم کار ندارد
  • مصطفی قادری استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این پژوهش مطالعه ی فرهنگ علمی دانش آموزان بر اساس مدل های یادگیری فرهنگی علوم کاستا‏‏، فلان و مدل تغییر مفهومی هنسی در برنامه ی درسی علوم پایه پنجم ابتدایی بوده است. نمونه جامعه معلمان به صورت هدفمند و نمونه جامعه دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند بود. با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی 83/0 برای پرسش ...

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس چگونگی و میزان به کارگیری تخیل پرداخته است. پژوهش کمی و به شیوه‌ی تحلیل محتوا انجام شد. نمونه شامل کتاب‌های درسی علوم 6 پایه تحصیلی دوره ابتدایی بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی بر اساس شاخص‌های تخیل نظریه اشتاینر شامل مفاهیم منعطف، تخیل مشارکتی/عینی و تفکر شهودی جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان...

همزمان با تغییرات گسترده در اجتماع، استفاده از فناوری نیز گسترش یافته است. برای آماده‌سازی و مقابله مؤثر دانش‌آموزان با تحولات قرن حاضر، نیازمند طراحی و تدوین برنامه‌های درسی ویژه هستیم. رباتیک تربیتی، فناوری آموزشی پیشرفته‌ای است که مستلزم توجه ویژه است. در دهه گذشته، رباتیک تربیتی به مثابه یک ابزار ارزشمند در راستای شکوفاسازی و پرورش مهارت‌های شناختی/ اجتماعی دانش‌آموزان و پشتیبانی از یادگیری...

هدف این پژوهش بررسی میزان توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی (کتاب‌های درسی و راهنمایی‌های معلم) علوم تجربی دوره ابتدایی می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتاب‌های درسی علوم تجربی و راهنماهای معلم علوم تجربی دوره ابتدایی می‌باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه برابر است (کلیه کتاب‌های علوم تجربی و...

چکیده هدف: پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر اثربخشی راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه‌ی مفهومی در تدریس علوم بر مولفه‌های خلاقیت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلدشت در سال تحصیلی 94-93 پرداخته است. روش: این پژوهش، از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، طرح پیش‌آزمون و پس-آزمون با گروه‌های مقایسه است. جامعه آماری در این تحقیق، دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پلد...

    این پژوهش با هدف بررسی و تدوین مولفه‌های موثر بر آموزش چند فرهنگی در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان انجام گرفته که از نظر مقصد و هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا، روش پژوهش توصیفی - پیمایشی را بکار برده است. جامعه آماری پژوهش را معلمان و کارشناسان دوره  ابتدایی قزوین در سال تحصیلی 94-93، تشکیل می دهند که با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای تعداد 323 نفر به...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود