مطالعه نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان متوسطه شهرستان مریوان: تحلیل مبتنی بر شخص

نویسندگان

  • حسن غریبی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور- کردستان- سنندج، ابران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف مطالعۀ نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مریوان صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه تحصیلی آموزش‌وپرورش شهرستان مریوان (دوره اول 310 و دوره دوم 315 نفر معلم) در سال تحصیلی 93-1392 بود؛ که 235 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مرد با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر، سه پرسشنامۀ صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، عامل شخصیت وظیفه‌شناسی نئو و یک پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی معلمان بود که پرسشنامه اثربخشی معلمان پس از تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی آن به 5 دسته تقسیم شدند و نام‌گذاری مجدد با توجه به زیر مؤلفه‌ها صورت گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها، از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه صلاحیت‌های حرفه‌ای 94/0 و عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی 82/0 و اثربخشی معلمان 88/0 محاسبه گردید. نتایج تحلیل خوشه‌ای (کلاستر) نشان داد که معلمان را ازنظر صلاحیت حرفه‌ای و اثربخشی و عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی آن‌ها می‌توان به دو گروه تفکیک کرد که تحت عنوان عملکرد شغلی بالا و پایین نام‌گذاری شد.        

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی­های روان­شناختی (شخصیت وظیفه­شناسی) و پارامترهای صلاحیت­های حرفه­ای با اثر بخشی معلمان صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس دوره اول و دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مریوان (دوره اول 310 و دوره دوم 315  نفر) در سال تحصیلی 93-1394 بود، که 235 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مر...

زمینه: باورها و نگرش‌های افراد همواره به‌عنوان محرکی مهم و جهت دهنده به فعالیت‌های انسان مطرح بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اخلاق و صلاحیت‌های حرفه‌ای بر باورهای خودکارآمدی معلمان صورت گرفته است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به هدف آن به شیوۀ توصیفی از نوع همبستگی انجام ‌شد، بدین منظور از بین جامعۀ‌۶۶۰ نفری معلمان ابتدایی شهرستان شاهین‌دژ، ۲۴۴ نفر (۱۲۴ زن و ۱...

هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه‌های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه‌های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت‌های موجود و در حال ظهور اجتماعی و تحولات در دنیای مجازی از ابعاد قابل تأ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای و عملکرد معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه­ی علوم انسانی بود. شیوه تحقیق، توصیفی است، که با ترکیبی از روش‌های کمّی و کیفی، انجام شده است. جامعه آماری، متشکل از معلمان مرد دوره متوسطه در شاخه علوم انسانی استان مازندران بود. شیوه نمونه گیری در بخش کمّی تحقیق، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود و تعداد 340 نفر به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند. برای نمونه­گیری...

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و نمونه پژوهش شامل 175 نفر معلم زن و مرد تربیت‌بدنی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب (96/0) استفاده گردید. یافته‌...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطۀ (پسرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد که تعداد آنها برابر با 329 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 177 نفر به...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود