مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران

نویسندگان

  • زهرا جابرالانصار
چکیده مقاله:

این تحقیق طی سالهای 1383 تا 1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 5 جمعیت رازیانه انجام شد. تعداد کروموزوم، طول بزرگترین کروموزوم، طول کوچکترین کروموزوم، نسبت طول بزرگترین به کوچکترین کروموزوم، میانگین نسبت بازوی بلند به کوتاه، میانگین نسبت بازوی کوتاه به بلند، میانگین طول کروموزومها و تقارن کاریوتیپی در هر جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، عدد پایه کروموزومی‌در تمام جمعیتهای مورد مطالعه 11=x و تعداد کروموزوم22x =2n =2 بود. کروموزومهای ژنوم 5 جمعیت از نوع متاسانتریک، ساب متاسانتریک و ساب تلوسانتریک بودند. شکل کلی کاریوتیپ‌ها حاکی از تقارن نسبی هر پنج توده است. بررسی طول نسبی کوتاهترین کروموزوم نشان داد که دو جمعیت لرستان و فزوه نجف‌آباد با مقادیر به‌ترتیب برابر با 75% و 72/72% متقارن‌تر از سایر جمعیت‌ها و جمعیت اصفهان (33/33%) نسبت به سایرین از تقارن کمتری برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (foeniculum vulgare mill.) بومی ایران

این تحقیق طی سالهای 1383 تا 1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بر روی 5 جمعیت رازیانه انجام شد. تعداد کروموزوم، طول بزرگترین کروموزوم، طول کوچکترین کروموزوم، نسبت طول بزرگترین به کوچکترین کروموزوم، میانگین نسبت بازوی بلند به کوتاه، میانگین نسبت بازوی کوتاه به بلند، میانگین طول کروموزومها و تقارن کاریوتیپی در هر جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، عدد پایه کر...

متن کامل

نمود برخی جمعیت های رازیانه (foeniculum vulgare mill.) بومی ایران، تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس برخی از توده های بومی رازیانه (foeniculum vulgare mill.)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تنش خشکی در دو سطح شامل شاهد (آبیاری کامل) و تنش خشکی در مرحله زایشی در کرت های اصلی و پنج توده بومی رازیانه شامل توده های زنجان، لرستان، اصفهان، همدان و کاشان در کرت های فرعی مورد ...

ارزیابی کارکرد برخی از توده‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران تحت شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از توده‌های بومی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. در این آزمایش تنش خشکی در دو سطح شامل شاهد (آبیاری کامل) و تنش خشکی در مرحلۀ زایشی در کرت‌های اصلی و پنج تودۀ بومی رازیانه شامل توده‌های زنجان...

متن کامل

بررسی تنوع مورفولوژیک و مولکولی در توده های رازیانه (foeniculum vulgare mill) بومی ایران

رازیانه foeniculum vulgare mill.)) از خانواده چتریان ( umbelliferae= apiaceae)، گیاهی چند ساله و از قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای ایران است که امروزه از آن در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود سرزمین اصلی این گیاه نواحی مدیترانه و جنوب اروپا است. این پژوهش به منظور تعیین میزان تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژی و مولکولی 18 توده جمع آوری شده رازیانه از مناطق مختلف کشور و 2 تو...

تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی بذر رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

  لیلی صفائی1، حسین زینلی1، بهرام مجد نصیری1   1- اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان   ([email protected])       چکیده   رازیانه ( Foeniculum vulgare ) یکی از مهمترین و قدیمی‏ترین گیاهان دارویی ایران و متعلق به خانواده چتریان ( Apiaceae ) می‏باشد و امروزه در صنعت داروسازی کاربرد قابل توجهی دارد. با توجه به این نکته که در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‏خشک ایران، آبها و زمی...

متن کامل

بررسی ویژگیهای مورفولوژی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تنش شوری

ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر شوری بر رازیانه (Foeniculum vulgare) آزمایش فاکتوریل در شرایط آب کشت و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در مرحله گیاهچه و سه تکرار در مرحله گیاه کامل انجام شد. ژنوتیپ‌های مورد بررسی شامل: رازیانه اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، اروپایی، تهران، یزد، ایستگاه استهبان و شیراز بود. سط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 1

صفحات  117- 125

تاریخ انتشار 2008-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023