مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک فرزند با نیازهای ویژه

نویسندگان

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: داشتن یک کودک با نیاز ویژه برای خانواده­ تنش­ هایی را به وجود می­ آورد و بر کارکرد خانوادگی و روابط والدین با یکدیگر تأثیر منفی می ­گذارد، ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک کودک با نیاز ویژه بود.  روش: مطالعه حاضر از نوع علی­- مقایسه ­ای بود. جامعه آماری شامل تمامی والدین کودکان با بیش از یک فرزند با نیازهای ویژه و والدین کودکان بهنجار استان کردستان در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از بین آنها 160 زوج والدین ­(82 زوج والدین کودکان با نیاز ویژه و 78 زوج والدین کودکان بدون نیازهای ویژه) از طریق نمونه­ گیری در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. برای جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی (1996) استفاده شد. تحلیل داده­ های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. یافته­ ها: یافته ­های پژوهش نشان داد کیفیت زندگی والدین دارای بیش از یک فرزند با نیاز ویژه تفاوت معناداری نسبت به والدین کودکان بهنجار داشت­؛ بدین معنا که والدین کودکان با نیاز ویژه در ابعاد سلامت جسمانی (0/0001(p < ، روابط اجتماعی (0/0001(p < ، سلامت روانی (0/0001(p < ، و سلامت محیط (0/0001(p < تفاوت معناداری در مقایسه با والدین کودکان بهنجار داشتند. نتیجه­گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر حضور کودکان دارای نیازهای ویژه در خانواده بر سلامت روانی و کیفیت زندگی والدین و سایر اعضای خانواده تأثیر منفی می ­گذارد، بنابراین شناسایی نیازهای این خانواده ­ها و حمایت از آنها دارای اهمیت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی

امروزه بهبود کیفیت زندگی به‌عنوان مفهوم تازه‌تری از سلامتی مطرح‌شده است که به جنبه‌های روان‌شناختی، اجتماعی، عملکردی و جسمی مربوط می‌شود. یکی از رویدادهای برجسته زندگی خانوادگی تصمیم‌گیری درباره تعداد فرزندان است. چراکه این تصمیم بر سبک زندگی و از آن مهم‌تر کیفیت زندگی خانوار مؤثر است. پژوهش حاضر باهدف مقایسۀ کیفیت زندگی زوجین تک‌فرزند با زوجین دارای بیش از دو فرزند در خانواده‌های تهرانی انجام ...

متن کامل

کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه: یک پژوهش کیفی

  کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه: یک پژوهش کیفی     فریده یغمایی [1] * ، سحر مهاجری [2]     تاریخ دریافت 07/07/1392 تاریخ پذیرش 25/09/1392     چکیده   پیش زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی افراد در جوامع امروزی اهمیت بسیاری دارد و این امر با توجه به شرایط زندگی می‌باشد. لذا کیفیت زندگی هر فرد متفاوت از فرد دیگر می‌باشد که می‌توان توسط آن، تجربه‌ی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دا...

متن کامل

اثربخشی آموزش کسب معنا بر تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه

هدف این پژوهش بررسیاثر بخشی آموزش کسب معنا بر تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهایویژه شهر برازجان در سال تحصیلی 90-1389 بود. روش پژوهش شبه آزمایشی بود که با طرحپیش آزمون – پس آزمونو پیگیری با گروه کنترل انجام شد. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پساز اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیتزندگی سازمان بهداشت جهانیومقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون را تکمیل نمودند...

متن کامل

بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی

پژوهش حاضر به منظور بررسی سلامت روانی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی انجام شده است. برای این منظور 100 مادر از مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی، 150 مادر از مادران دارای یک فرزند استثنایی و 200 مادر از مادران دارای فرزند عادی به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی    (GHQ) مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل واریانس چند متغیر...

متن کامل

اعتباریابی مقیاس رفتار چالش‌انگیز فرزند برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتباریابی مقیاس رفتار چالش­انگیز فرزند(CCBS) برای مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه انجام گرفته است. مطالعه­ی انجام شده، بررسی توصیفی- پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه­ی پژوهش شامل 100 نفر از مادران با فرزند دارای نیازهای ویژه بود که به شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه­­های پژوهش شامل مقیاس رفتار چالش­انگیز فرزند(CCBS) ، پرسشنامه­ی توانا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره None

صفحات  60- 70

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023