مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

نویسندگان

  • محمود کوشش صبا
  • مختار جلالی جواران
  • کاظم ارزانی
چکیده مقاله:

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای KS13, KS11, KS9, KS8, KS6 و KS14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل شده بر روی آنها انجام شد. پس از عمل گرده افشانی به منظور مطالعه میکروسکوپی زنده بودن دانه گرده و چگونگی رشد لوله گرده 48، 72 و 96 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول FAA تثبیت شدند. در آزمایشی جداگانه و به منظور مطالعه دگر گرده افشانی، گلهای پایه مادری اخته شدند و سپس گرده افشانی با ژنوتیپ دلخواه بر روی آنها انجام شد و درصد تلقیح و تشکیل میوه در 15، 35 و 75 روز بعد از تمام گل شمارش گردید. نتایج نشان داد همزمانی در گلدهی بین ژنوتیپ ها وجود دارد و بهترین تطابق گلدهی در بین ژنوتیپ های KS11 و KS13 مشاهده گردید. نتایج مطالعات میکروسکوپی نشان داد که در اکثر موارد دانه گرده زنده بوده و بعد از گرده افشانی جوانه زدند که در تیمارهای خودگرده افشانی رشد لوله گرده در قسمت های ابتدای خامه متوقف شد اما در تیمارهای دگر گرده افشانی رشد تا قسمت های پایین خامه ادامه پیدا کرد. میزان تشکیل میوه ژنوتیپ های مورد مطالعه بعد از خودگرده افشانی در شمارش آخر بدین ترتیب بود که KS9 با 92/2 درصد تشکیل میوه کمترین میوه دهی و بعد از آن ژنوتیپ های KS13، KS6، KS8، KS14 و KS11 به ترتیب با 16/4، 44/5، 03/7، 33/10 و 65/14 درصد تشکیل میوه قرار داشتند. میانگین تشکیل میوه در 6 تیمار مربوط به دگر گرده افشانی در شمارش اول، دوم و سوم به ترتیب 04/46، 62/39 و 58/25 درصد بود. در شمارش نهایی تیمار گرده افشانی KS11 با KS8 بیشترین درصد تشکیل میوه 34/34 و گرد ه افشانی ژنوتیپ KS13 با گرده KS8 با 15/14 کمترین درصد تشکیل میوه را داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی pyrus serotina rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای ks13, ks11, ks9, ks8, ks6 و ks14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل شد...

متن کامل

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) به کمک روش PCR

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (DNA) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی KS6)، KS7، KS8، KS9، KS10، KS11، KS12، KS13 و KS14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

متن کامل

تعیین خودسازگاری، خودناسازگاری و نیاز سرمایی برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی (pyrus serotina rehd.)

به منظور تعیین نیاز سرمایی و خودسازگاری ارقام گلابی آسیایی این تحقیق به مدت دو سال انجام شد. برای تعیین نیاز سرمایی پس از تعیین عمق رکود از درختان قلمه برداشت شد و به گلخانه منتقل شد تا زمان 50% گلدهی قلمه های تعیین شود. به منظور تعیین میزان خودگرده افشانی قبل از باز شدن گلها روی آنها کیسه کشیده شد و پس از گرده افشانی با گرده خودی در صد تشکیل میوه تعیین شد.مطالعه نیاز سرمایی نشان داد که نیاز سر...

15 صفحه اول

مطالعه آلل های ناسازگاری برخی ژنوتیپ های گلابی آسیایی (.pyrus serotina rehd) به کمک روش pcr

یکی از عوامل ژنتیکی مهم که میوه دهی گلابی آسیایی را تحت تاثیر قرار می دهد ناسازگاری گرده است. به منظور بررسی آلل های ناسازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی، این آزمایش انجام شد. برای این منظور دی.ان.ای (dna) ژنومی نه ژنوتیپ گلابی آسیایی ks6)، ks7، ks8، ks9، ks10، ks11، ks12، ks13 و ks14) و دو هیبرید بین آن ها از برگ های جوان جداسازی شد و از آن ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، جهت تکث...

متن کامل

بررسی ازدیاد درون شیشه ای برخی از ارقام گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)

آزمایش هایی به منظور بررسی ازدیاد درون شیشه ای 9 رقم از ارقام اصلاح شده گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) به نام های "KS6"،"KS7"، "KS8"، "KS9"،"KS10"،"KS11"، "KS12"، "KS13" و"KS14"، انجام و اثر محیط های کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی آن ها بررسی شد. بدین منظور، ریزنمونه های تک گره ای از شاخه های رشد فصل بهار پس از برداشت وضدعفونی سطحی،‌ روی سه محیط کشت پایه MS،MS نیم غلظت نمک ها (MS ...

متن کامل

تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی ( Pyrus communis L.) و گلابی های بومی

پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( Pyrus serotina Rehd.) و گلابی اروپایی ( Pyrus cummunis L.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023