مظاهر المفارقة فی قصیدة "لمن نغنّی؟!" لأحمد عبدالمعطی حجازی

نویسندگان

  • إنسیة خزعلی أستاذة مشارکة فی فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة الزهراء (س)، طهران، إیران
  • رقیة رستم پورملکی أستاذة مشارکة فی فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة الزهراء (س)، طهران، إیران
  • مریم غلامی طالبة الدکتوراه فی فرع اللغة العربیة وآدابها بجامعة الزهراء (س)، طهران، إیران
چکیده

None

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سبک شناسی سروده «أوراس» عبدالمعطی حجازی

سرودة اوراس از جمله سروده‌های مهم و ماندگار شعر معاصر عربی، اثر «احمد عبد المعطی حجازی» است که ضمن تمرکز شاعر بر شکست پی در پیِ عرب­ها و ترسیم سیر قهقرایی آن امت، می‌کوشد از انقلاب الجزائر الهام گیرد تا نسل امروز را به رستاخیز و قیام وادارد. حجازی در این سروده مروری دردمندانه از سرگذشت امت عربی به مخاطب ارائه می­دهد؛ اینکه چگونه از آن عزت و عظمت نخستین دور ماندند و به تباهی کشیده شدند، شایسته اس...

متن کامل

« مظاهر الرومانسیّه فی شعر محمد عبدالمعطی الهمشری »

إختلفت الأقوال فی نسبه لفظه الرومانسیه و اشتقاقها اللغوی. ولکنها علی الأرجح، مأخوذه من جذرها الأصلی «roman» بمعنی القصه الخیالیه الطویله أو إحدی قصص المخاطره و المغامرات التی سادت فی القرون الوسطی، شعراً أو نثراً. أصبحت الرومانسیه فی نهایه القرن الثامن عشر و بواکیر القرن التاسع عشر مذهباً أدبیاً من خصائصه البارزه أنَّه یثور علی القدیم و التقلید و یقدم القلب علی العقل و یقدِّس الحریه و یهتم بالخیال و ال...

وجوه تقابل شهر و روستا از منظر عبدالمعطی حجازی

مقصود از تقابل شهر و روستا در ادبیات، توجه به تفاوت شهر و روستا از نظر ویژگیهای زندگی در این دو مکان و تاثیر آن بر خلق و خوی ساکنان آن است. این مضمون از دیرباز در آثار شاعران عرب به صورت محدود و در دوران معاصر، به تبع پیشرفت­های فراوان و تمایل مردم به شهرنشینی، به شکل گسترده نمود پیدا کرده است. وجوه بارز تقابل این دو مفهوم را می­توان در آثار شاعر مصری، عبدالمعطی حجازی به خوبی دریافت. حجازی بسیا...

متن کامل

الإستعارة عند أحمد عبدالمعطی حجازی؛ دراسة علی ضوء الإستراتیجیة التلمیحیة

یعمد کلّ أدیب وشاعر إلی إختیار إستراتیجیة مناسبة علی أساس المقاصد وسیاق الکلام وحال المتلقّی. تنقسم هذه الاستراتیجیات إلی قسمین: الإستراتیجیة المباشرة والإستراتیجیة غیر المباشرة أو الإستراتیجیة التلمیحیة التی یعمد علیها المرسل عندما یفهم أنّ الإستراتیجیة المباشرة لایناسب السیاق. للإستراتیجیة التلمیحیة آلیات بلاغیة متعددة، منها: آلیة الإستعارة التی تلعب دوراً رئیساً لإنجاز مقاصد إقناعیة تأثیریة. بما ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 21

صفحات  62- 43

تاریخ انتشار 1437-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022